ອຈ.ປທ.ນ. ນີວັນ ສາຍນາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

 

ອຈ ປທ ນາງ ນີວັນ ສາຍນາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາການຄ້າ

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາ

 • ປະລິນຍາໂທ: ສາຂາເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ, 2009-2011
 • ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

Office Phone: (856-021) 770-067, Cell phone: 020 55561968

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ

 

 1. Participated as a trainer to create a strategic plan for the Lao Visually Impaired Association Luang Prabang, Xiengkhouang, Savannakhet, and Champasak branches, 28 Feb- 5 Mar 2020
 2. Participated as a leadership skills trainer for the Lao Visually Impaired Association in Luang Prabang, Xiengkhouang, Savannakhet, and Champasak branches, 28 Feb- 5 Mar 2020
 3. To be a trainer for writing self-assessment essays at the institutional level for the Faculty of Law in Champasak University, 30-31 Mar 2023,  Dongkhamxang Teacher Training College, University of Health Sciences. 
 4. Be an external evaluator of the Ministry of Education and Sports Mar 2018 until now
 5. Exchange Program of Young Leaders for the Economic Transition Vietnam and Laos in Japan, 28 June-6 Agu 2010
 6. Official Invitation to the 10th Regional EST Forum in Asia, 14-16 March 2017, Vientiane, Lao PDR14-16/3/2017
 7. Training Workshop under the 3-year Project on Strengthening Capacity of University Quality Assurance System towards Uplifting Higher Education Quality in GMS Countries, 23-25/12/2017 in Laos
 8. Training on Transposition of AANZFTA Tariff Reduction Schedule from HS 2012 to HS 2017 and Related Trade Analysis for Government Officials of Lao PDR, 11-15/12/2017
 9. First Capacity Building Workshop for Cambodia and Lao PDR Government Officials: Trade Behind-Border Issues and Regional Integration: Evidence-Based Policy Modeling Workshop at Cambodia and Lao PDR, 7-9/2/2018
 10. short-term research and training at the University of Lausanne for the research period of six months. This project is a common project between the University of Lausanne in Switzerland, Tallinn University of Technology (TUT, Estonia), and our Asian Partners, namely the National University of Laos (Laos), Ho Chi Minh City University of Law (Vietnam) and Royal University of Law and Economics (Cambodia), 1/9/2019-28/2/2020

 

 

 • ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາ

 

 1. Study the procedure of Silk and Cotton Products Export of Phaengmai Gallery and Thonglahasinh  Handicraft 
 2. The impact of the production farm under contract effective technical production​: Pig under contract with the Charoen Pokphand: CP
 3. Factors affecting the Grade Point Average (GPA) of students at the National University of Laos 
 4. Impact of Laos –China High-Speed Train  on the Lao Economy by using the input-output table
 5. What is Export Potential from the Lao PDR and Tend in Future?
 6. The Export Potential of Industrial Product Case Study: Exporting Footwear to the EU Market
 7. The Value Chain of sticky rice’s wine production of sticky wine factory in Xiengkhouang 
 8. https://ijsab.com/volume-21-issue-1/5787 

 Main Menu