ຮສ.ປອ. ບຸນເລີດ ວັນນະລາດ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

 

Curriculum Vitae

 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ຮສ. ປອ. ບຸນເລີດ ວັນນະລາດ
 • ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນ: ຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ບ່ອນສັງກັດ: ພາກວິຊາການຄ້າ, ຄສບ, ມຊ
 • ລະດັບການສຶກສາ:

     - ປະລິນຍາເອກ: ເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Kobe (ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ)

    - ປະລິນຍາໂທ: ເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ De La Salle (ປະເທດຟິລິບປີນ) 

    - ປະລິນຍາຕີ: ເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

 • ຫົວຂໍ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ານມາ ແລະ ຫົວຂໍ້ສົນໃຈ

-  ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ

   ກະສິກຳ

 • ການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້າຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
 • ການພັດທະນາ SMEs ແລະ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າເພີ່ມ
 • ການຮ່ວມກຸ່ມເສດຖະກິດ ແລະ ການຍາດແຍ່ງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ

ວິຊາສອນ

-  ເສດຖະສາດອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ

-  ເສດຖະສາດການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ

- ທິດສະດີ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄ້າຂັ້ນສູງ

- ວິທີວິໄຈ

ບົດຄົ້ນຄວ້າຫຼັກລົງວາລະສານ

 1. ປະເມີນກາງສະໄໝການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 2015-2025 ຂອງ ສປປ ລາວ. (2021). ວາລະສານ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
 2. ການນໍາໃຊ້ໃບຢັ້ນຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າແບບພິມດີ (Form D) ແລະ ລະບົບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າດ້ວຍຕົນເອງອາຊຽນພາຍໃຕ້ກອບສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ; (2020). ການຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຄສບ. 
 3. The Export Potential of Laos Agri-Food to EU Market. (2022). The U.S. Government’s Global Hunger and Food Security Initiative  Working Paper.
 4. Provincial Facilitation for Investment and Trade Index. (2018 & 2022). Measuring Economic Governance for Business Development  in the Lao PDR. Working Paper, LNCCI & ADB.
 5. Poverty Dynamics and Sustained Escapes out of Poverty in the Lao PDR. (2019). NAFRI working Paper.
 6. Factors and Implications of Sustainable Commercialization of Cattle Production in Lao PDR. (2019). NAFRI working Paper.
 7. Lao SME Participation in Regional Economic Integration. (2017). Journal of Southeast Asian Economies. Vol. 34. No. 1, p 193-220.
 8. Impact of Chinese FDI on Economy and Poverty of Lao PDR. (2017). International Journal of China Studies. Vol.8. No. 2, p 259-  267.
 9. An Assessment of Enterprises in the Lao PDR on the Effectiveness of Preferential Tariff Utilization. (2016). Lao Trade Research  Digest Journal, Vol 5, p 31-60.
 10. Impact of FDI on Economic Growth in Lao PDR. (2015). Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region (PDP

-GMR) Journal. Vol.3 (2), 1-18.

 1. Assessment the Effect of Free Trade Agreements on Exports of Lao PDR. (2015). International Journal of Economics and Financial  Issues (IJEFI). Vol. 5(2), p 1-12.

Main Menu