ອຈ.ປອ. ວິສັນສັກ ຄຳແພງວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

 • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ອຈ.ປອ. ວິສັນສັກ ຄໍາແພງວົງ
 • ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນ: ຊ້າງຄູ, ເມືອງໄຊທານີ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 • ບ່ອນສັງກັດ: ພາກວິຊາການຄ້າ, ຄສບ, ມຊ.
 • ລະດັບການສຶກສາ:
  • ປະລິນຍາເອກ: ເສດຖະສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລປັກກິ່ງເທັກໂນໂລຊີ (ສ ປ ປ ຈີນ)
  • ປະລິນຍາໂທ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລທ່ຽນຈິນ (ສ ປ ປ ຈີນ)
  • ປະລິນຍາຕີ: ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ສ ປ ປ ລາວ)

   

 •  ຫົວຂໍ້ທີ່ຄົ້ນຄວ້າຜ່ານມາ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ສົນໃຈ:
 • ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ
 • ຜົນກະທົບການເສື່ອມໂຍງເສັ້ນທາງສາຍໃຫມ

- ການພັດທະນາເສດຖະກິດ

- ການພັດທະນາຂະແຫນງກະສິກຳ

       

ບົດຄົ້ນຄວ້າທີ່ຖືກຕີພິມບາງສ່ວນ

 • Examine the Economic and Social Effects on Lao People’s Perceived Benefit Attitudes towards BRI, Sustainability 2022, 14, 5088. https://doi.org/10.3390/su14095088.
 • The Relationship among FDI, Trade Openness and Economic Growth : In Industrial Economics System and Industrial Security Engineering (IEIS’2017), 4th International Conference. IEEE. 
 • Inflow determinants of foreign direct investment: Human Systems Management. 37,(2018), 57-66. 
 • Determinant of FDI inflow from Asian Economies to Lao PDR: 2018 2nd International Conference on Sustainable Development and Green Building (ICSB 2018). 
 • The impact of Foreign Direct Investment and Trade Openness on Economic Development in Lao PDR. Journal of Economics and Sustainable Development. Vol.9, No.4, 2018.
 • Declining Crude Oil Prices and Some Economic Activities of the Lao PDR: The Simulation Approach. The First UK-ASEAN Innovation Conference. Vientiane Capital. Lao PDR. 25-26th October 2016.Main Menu