ຮສ. ອູ່ຄຳ ສີສຸນົນ

 

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ປະຫວັດອາຈານ

 

  • ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ຮສ. ອູ່ຄໍາ ສີສຸນົນທ໌
  • Name and Family Name: Assoc. Prof Oukham SISOUNONTH
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 55696664
  • ວັນເດືອນປີເກີດ: 19/04/1972; ບ້ານ: ທົ່ງກາງ; ເມືອງ: ສີສັດຕະນາກ; ແຂວງ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
  • ວັນເດືອນປີສັງກັດລັດ: 01/06/1994
 • ການສຶກສາ:
 • ປະລິນຍາຕີ ສະຖິຕິແຜນການ-ການເງິນ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ, (1994).
 • ປະລິນຍາຕີ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ສປປ ລາວ,1999.
 • ປະລິນຍາໂທ: ສາຂາເສດຖະສາດທຸລະກິດ, ປະເທດໄທ, 2007.
 • ຕຳແໜ່ງສາຍລັດ: ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ, ຊີ້ນໍາວຽກງານລວມ
 • ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມຊ
 • ວິຊາສອນ
 1. ເສດຖະສາດມະຫາພາກຂັ້ນສູງ
 2. ວິທີຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສະຖິຕິ ສໍາລັບເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ
 3. ເສດຖະສາດການວາງແຜນ
 4. ເສດຖະສາດງົບປະມານ
 5. ເສດຖະສາດປະລິມານ
 6. ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 7. ການວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ
 • ຜົນງານການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ
 1. The Effect of Public and Private Investment on Industrial Sector of Lao PDR during 1988-2003. Faculty of Economics and Business Management vs De La Salle University, (2004).
 2. A comparative Study of Economic Impacts of the Theun-Hinboun Dam Project on Bolikhamxay and Khammounane Province Lao PDR. Proceeding of Economics Annual Conference, Kasetsart University. (2007)
 3. The impact of multiple degree on earning. Scientific Journal of National University of Laos, (Volume No 7, 2013)
 4. A Study on SME Development in Laos: The Case of Commerce Sector in Vientiane Capital. International Journal of Economics and Empirical Research. 2(5), 203-210. (2014)
 5. Determinants of the Impact of AEC on SMEs’ Performance in Lao PDR, paper no.: CBR-E161101-02, Chinese Business Review, USA. ISSN:1537-1506, DOI: 10.17265/1537-1506. (2020)
 6. Factors Determinants of Enterprises’ Exporting: The Case Study from Lao PDR, (International Conference of Business, Economics, Energy and Environmental Sciences, September 19-21, 2014, Kuala Lumpur, Malaysia).
 7. The Factors Affecting the Business Performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Laos PDR. Scientific Journal of National University of Laos, (Volume No. 19, 2021)
 8. The Factors Affecting the Survival of Small and Medium Enterprises in Vientiane Capital, (ISSN: 2664-6331): Scientific Journal of National University of Laos, (Volume No. 20, 2022)

 

Main Menu