ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈລົງທຶນທຸລະກິດແຟຣນຊາຍກາເຟອາເມຊອນຂອງຜູ້ປະກອບການ ໃນ ສປປ ລາວ

Factors Affecting Amazon Franchise Investment Decision by Entrepeneurs in the Lao PDR

ຂຽນໂດຍ: ທ້າວ ຈິດສະຫວັນ ອາທິເດດ

ຄູທີ່ປຶກສາ: ຮສ.ປອ. ໂພສີ ຈັນມິ່ງ

 

Main Menu