ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ

Location:         Champasak University

Date:               13 Mar 2022