ພິທີເປີດໂຄງການທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

Location:  Luang Prabang

Date: 28 Jan 2022