ພິທິການເປີດໂຄງການທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Location:  Vientaine

Date: 28 Jan 2022