ການພັດທະນາທັກສະການອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ (Facilitator’s Guide) 

ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

(Facilitation Skills Development)