ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ພາກທີ I ການນຳພາຂອງຕົນເອງ

Leadership Development Expedition I: Leading Self

(Facilitator’s Guide)