ການບໍລິຫານຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າ

Customer Relation Management

(Facilitator’s Guide)