ການຈັດຊື້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

Procurement and Grants Management

(Facilitator’s Guide)