ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານບັນຊີການເງິນ

Basic Accounting

(Facilitator’s Guide)