ການວາງແຜນທຸລະກິດ

Business Plan Development

(Facilitator’s Guide)