ການຄູ້ມຄອງການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ

Financial Management and Auditing

(Facilitator’s Guide)