ການປະກອບກິດຈະການເພື່ອສັງຄົມ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ

(Facilitator’s Guide)