ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

Human Resources Management

(Facilitator’s Guide)