ການວິໄຈການຕະຫຼາດ

Market Research

(Facilitator’s Guide)