ໂຄງການ SMCS 15 topics

ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ (SMCS) ແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜູນໂດຍອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນອາທີໄອ ອິນເຕີເນຊັນນັນ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
Category
ສຳລັບສະມາຊິກໃໝ່ ກະລຸນາແນະນຳຂໍ້ມູນຕົນເອງເຊັ່ນ: ຊື່, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບ່ອນປະຈຳການດ້ວຍ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງຫົວຂໍ້ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຝືກອົບຮົມຂອງ SMCS
ທ່ານສາມາດຕັ້ງຫົວຂໍ້ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ ການເລືອກສະຖານທີ່ໃນການຈັດຝືກອົບຮົມຂອງ SMCS
ທ່ານສາມາດນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດວຽກງານໃນອົງກອນຂອງທ່ານໃນອານາຄົດ

ການພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ 5 topics

Category
ທ່ານສາມາດສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ປະສົບການ ຫຼືບັນຫາໃນການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນ-ການສອນອອນລາຍ
ສົນທະນາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຂໍ້ສະດວກ ແລະ ບັນຫາໃນການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນອອນລາຍ
  • Total users online: 0 Members and 26 Guests Online
  • Total Messages: 44
  • Total Sections: 2
  • Today Open: 0
  • Today Total Answer: 0
  • Total Subjects: 20
  • Total Categories: 6
  • Yesterday Open: 0
  • Yesterday Total Answer: 0
Time to create page: 0.043 seconds