ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

 Participatory Local Organizational Capacity Assessment

ຄູ່ມືສຳລັບຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ