ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ (ໂຄງການ SMCS)

ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າໃຊ້

Laos 68.14% Laos
United States 25.21% United States
Indonesia 2.49% Indonesia
Germany 1.39% Germany
Thailand 1.11% Thailand

Total:

9

Countries
00000362
Today: 1
Yesterday: 6
This Week: 13
Last Week: 6
This Month: 38
Last Month: 64
Total: 362

ເອກະສານທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ປື້ມຄູ່ມືອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບັບນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທິມງານຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຄູຝຶກ, ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດປະຍຸກ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກນິກ
ລາຍລະອຽດ
ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ ຫຼື ມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ The Study and Modeling of Management Capacity and System Strenthening Project
ລາຍລະອຽດ
ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ປື້ມຄູ່ມືນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນບົນພື້ນຖານຄວາມຄິດທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນອົງກອນດ້ວຍເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນ ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ມາໄດ້ລະດັບໜື່ງແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນແມ່ນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ລາຍລະອຽດ

ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ