ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ (ໂຄງການ SMCS)

Laos 65.06% Laos
United States 23.75% United States
Indonesia 3.79% Indonesia
Thailand 1.89% Thailand
Germany 1.55% Germany
Singapore 1.38% Singapore

Total:

15

Countries
00000584
Today: 1
Yesterday: 3
This Week: 4
Last Week: 2
This Month: 5
Last Month: 17
Total: 584

ເອກະສານທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ປື້ມຄູ່ມືອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບັບນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທິມງານຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຄູຝຶກ, ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດປະຍຸກ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກນິກ
ລາຍລະອຽດ
ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ ຫຼື ມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ The Study and Modeling of Management Capacity and System Strenthening Project
ລາຍລະອຽດ
ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ປື້ມຄູ່ມືນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນບົນພື້ນຖານຄວາມຄິດທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນອົງກອນດ້ວຍເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນ ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ມາໄດ້ລະດັບໜື່ງແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນແມ່ນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ລາຍລະອຽດ

ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ