ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ (ໂຄງການ SMCS)

Laos 69.57% Laos
United States 16.77% United States
Thailand 3.55% Thailand
Indonesia 2.37% Indonesia
Germany 1.94% Germany
Bulgaria 1.29% Bulgaria

Total:

23

Countries
00000933
Today: 2
Yesterday: 1
This Week: 2
Last Week: 7
This Month: 18
Last Month: 44
Total: 933

ເອກະສານທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ປື້ມຄູ່ມືອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບັບນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທິມງານຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຄູຝຶກ, ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດປະຍຸກ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກນິກ
ລາຍລະອຽດ
ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ ຫຼື ມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ The Study and Modeling of Management Capacity and System Strenthening Project
ລາຍລະອຽດ
ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ປື້ມຄູ່ມືນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນບົນພື້ນຖານຄວາມຄິດທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນອົງກອນດ້ວຍເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນ ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ມາໄດ້ລະດັບໜື່ງແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນແມ່ນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ລາຍລະອຽດ

ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ