ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ (ໂຄງການ SMCS)

Laos 69.43% Laos
United States 17.15% United States
Thailand 3.62% Thailand
Indonesia 2.57% Indonesia
Germany 1.75% Germany
Bulgaria 1.40% Bulgaria

Total:

19

Countries
00000860
Today: 3
Yesterday: 2
This Week: 16
Last Week: 1
This Month: 20
Last Month: 120
Total: 860

ເອກະສານທີ່ສຳຄັນໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

ປື້ມຄູ່ມືອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບັບນີ້ ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທິມງານຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຄູຝຶກ, ຊ່ຽວຊານ, ແລະ ວິຊາການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດປະຍຸກ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກນິກ
ລາຍລະອຽດ
ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ການພັດທະນາພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ ຫຼື ມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ The Study and Modeling of Management Capacity and System Strenthening Project
ລາຍລະອຽດ
ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ການປະເມີນຊ່ອງຫວ່າງຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ

ປື້ມຄູ່ມືນີ້ຖືກສ້າງຂື້ນບົນພື້ນຖານຄວາມຄິດທີ່ວ່າຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນອົງກອນດ້ວຍເຄື່ອງມືນີ້ແມ່ນ ມີປະສົບການໃນການເປັນຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ມາໄດ້ລະດັບໜື່ງແລ້ວ. ນອກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຈະດຳເນີນການປະເມີນແມ່ນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ລາຍລະອຽດ

ການເຄື່ອນໄຫວລ່າສຸດ