ຄູ່ມືການອຳນວຍຄວາມສະດວກການຝຶກອົບຮົມ

(Facilitator Skills Handbook)