× ໂຄງການນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການສຶກສາໂດຍຜ່ານຮູບແບບການຮຽນຮູ້ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ບົດ​ຮຽນ​ທີ່​ຖອດ​ຖອນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ທົດ​ລອງ (adaptive learning), ຮູບແບບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງ ການຈະມີການກໍານົດຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຂີດຄວາມສາມາດ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ ອາທີໄອ ອິນເຕີເນຊັນນັນ, ໂຄງການຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາ ກໍ່ຄື ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ

ບົດບາດຍິິງຊາຍຄວາມເທົ່າທຽມທາງສັງຄົມ

More
3 months 2 weeks ago #38 by phavone
ພວກເຮົາມີການສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດເລີ່ມຈາກໂຕເຮົາເອງແນວໃດ ? ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.049 seconds