ໂຄງການ SMCS 15 topics

ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ການສ້າງຕົວແບບໃນວຽກງານການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການບໍລິຫານ (SMCS) ແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜູນໂດຍອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (USAID) ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນອາທີໄອ ອິນເຕີເນຊັນນັນ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
Category
ສຳລັບສະມາຊິກໃໝ່ ກະລຸນາແນະນຳຂໍ້ມູນຕົນເອງເຊັ່ນ: ຊື່, ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ບ່ອນປະຈຳການດ້ວຍ.
ທ່ານສາມາດຕັ້ງຫົວຂໍ້ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມການຈັດຝືກອົບຮົມຂອງ SMCS
ທ່ານສາມາດຕັ້ງຫົວຂໍ້ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບ ການເລືອກສະຖານທີ່ໃນການຈັດຝືກອົບຮົມຂອງ SMCS
ທ່ານສາມາດນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດວຽກງານໃນອົງກອນຂອງທ່ານໃນອານາຄົດ
Time to create page: 0.034 seconds