ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ

ຊື່ຫຼັກສູດພາສາລາວ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ

ຊື່ຫຼັກສູດພາສາອັງກິດ

Master of Economics Progarm in Development and Planning Economics

 

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

1. ສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດແທດເໝາະ ກັບແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
• ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ມີຈິດໃຈຮັກຊາດຕິດພັນກັບການຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນຍຶດໝັ້ນໃນຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.
• ມີສິນທຳ ແລະ ຈາລິຍະທຳປະຈຳໃຈ, ມີຄວາມສຳນຶກອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນຫາການປົກປັກຮັກສາ ແລະສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຂອງຊາດ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
• ເປັນພົນລະເມືອງດີ ນັບຖືລະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ.
• ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ບຸກບືນພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

2.  ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
• ເພື່ອສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ນັກວິຊາການທາງດ້ານການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສາມາດຂຽນໂຄງການ, ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນໂຄງການ, ການວິເຄາະຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ.
• ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີໂອກາດຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງ ດ້ານວິຊາການ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
• ເພື່ອສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້ານໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກຫຼັກສູດນີ້ ໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

3. ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ

• ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນນີ້ຍັງສ້າງຂຶ້ນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີຄວາມສາມາດຄື:
• ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ເປັນຕົ້ນການວາງແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນລະບົດ.
• ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທີ່ສາມາດຂຽນບົດວິເຄາະໂຄງການ, ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນໂຄງການທັງ ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
• ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການນຳໃຊ້ທິດສະດີໄປໝູນໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ ເປັນຕົ້ນການວາງແຜນປົກປັກສິ່ງແວດລ້ອມ, ການວິເຄາະຕະຫຼາດແຮງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະ ພາບເສດຖະກິດຕົວຈິງໃນປະເທດເຮົາ.

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການຮັບເອົານັກສຶກສາ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກ. ນັກສຶກ ສາຈະຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາວິຊາເສດຖະສາດ ແລະ ສາຂາວິຊາອື່ນໆໂດຍມີ ຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ 3.00 ຂຶ້ນໄປ. ສຳລັບນັກສຶກ ສາທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມຕ່ຳກວ່າ 3.00 ແມ່ນ ຕ້ອງມີປະສົບປະການໃນ ການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ. ສ່ວນນັກສຶກສາທີ່ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະ ດັບປະ ລິນຍາຕີໃນສາຂາວິຊາອື່ນໆນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນຂອງສາຂາວິຊາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການ ວາງແຜນກ່ອນໂດຍບໍ່ໄດ້ນັບໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດ.

 ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຈະຄັດເລືອກຕາມ ເອກະສານຄຳຮ້ອງ, ສອບເສັງຂຽນ ແລະ ສອບເສັງສຳພາດ. ວິຊາທີ່ຈະສອບເສັງຂຽນ ມີດັ່ງນີ້:

  1. ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ
  2. ພື້ນຖານທິດສະດີເສດຖະສາດ(ຫຼັກເສດຖະສາດ,ເສດຖະສາດຈຸລະພາກແລະເສດຖະສາດມະຫາ ພາກ)
  3. ພາສາອັງກິດ

 ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຫຼັກສູດນີ້ເປັນຫຼັກສູດຮຽນເຕັມເວລາ 5 ເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້. ອາທິດໜຶ່ງ ຮຽນ 5 ມື້ ຄືວັນຈັນເຖິງວັນ ສຸກເວລາ 17:00 ໂມງ ຫາ 20:30 ໂມງ ລວມມີ 16 ອາທິດ ຕໍ່ ໜຶ່ງພາກຮຽນ.

ແຕ່ຖ້າຫຼັກສູດນີ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນເຕັມເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ 8:00 ໂມງ ຫາ 12:00 ໂມງ ແລະ 13:00 ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ.

ນອກຈາກການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນທິດສະດີໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວ ຫຼັກສູດນີ້ຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຄຽງຄູ່ ກັບການຈັດກິດຈະກຳໄປທັດສະນະສຶກສາທັງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ໜຶ່ງຊຸດຮຽນເພື່ອ ໃຫ້ຜູ້ສຶກສາໄດ້ເຂົ້າໃຈທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກຕົວຈິງໃຫ້ເລີກເຊິ່ງຕື່ມອີກ.

ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາວິຊາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ ເປັນຫຼັກສູດໃຊ້ເວລາຮຽນ 2 ປີ, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກຮຽນ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບເປັນນັກສຶກສາ ໄດ້ສູງສຸດ 1 ປີ (2 ພາກຮຽນ).

 

ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ແຕ່ລະປີ

ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
80MLP110 ແນວທາງການເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ  2(2-0-0)
81MEE110 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ  2(2-0-0)
81MMI110 ທິດສະດີເສດຖະສາດຈຸລະພາກຂັ້­ສູງ  3(2-2-0)
81MMA110 ທິດສະດີເສດຖະສາດມະຫາພາກຂັ້­ສູງ 3(2-2-0)
81MQA110 ການວິເຄາະເສດຖະສາດປະລິມານ 2(2-0-0)
81MRD110 ວິທີຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ສະຖິຕິສຳລັບເສດຖະເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ 3(2-2-0)
ລວມ 15(12-6-3)

ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
81MDE110 ທິດສະດີເສດຖະສາດພັດທະ­ນາຂັ້ນສູງ 3(2-2-0)
81MPE110 ເສດຖະສາດການວາງແຜນ 3(2-2-0)
81MAE110 ເສດຖະມິຕິຂັ້ນສູງ 3(2-2-0)
81MRE110 ເສດຖະສາດຊັບພະຍາກອ­ນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 2(2-0-0)
81MSE121 ສຳມະນາ  I 2(0-0-6)
81XXXXXX ວິຊາເລືອກ 1 2(X-X-X)
ລວມ 15(X-X-X)

ພາກຮຽນທີ 3

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
81MRF210 ການພັດທະນາຕະຫຼາດການເງິນຊົນນະບົດ 2(2-0-0)
81MLE210 ການວິເຄາະຕະຫຼາດແຮງງານ 2(2-0-0)
81MSE222 ສຳມະນາ II 2(0-0-6)
81XXXXXX ວິຊາເລືອກ 2 2(X-X-X)
ລວມ 8(X-X-X)

 ພາກຮຽນທີ 4

ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ
81MTH220 ວິທະຍານິພົນ 14
ລວມ 14

 

Main Menu