ວິເຄາະປຽບທຽບຜົນການດຳເນີນງານທາງການເງິນ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດທີ່ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Financial Performance Comparison Analysis of  Importing Companies in Savannakhet Province

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນນັກສຶກສາ:     ທ. ພູໂຂງ ສີສຸກ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນອາຈານທີ່ປຶກສາ:   ຮສ ບຸນເຮັ່ງ ສີລາກຸນ

                            ຊຈ ປທ ຈິນດາລັກ ຖິ່ນໄພສົນ

Main Menu