ຄະນະນຳ ຄສບ

ຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລີຫານທຸລະກິດ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ: ເສດຖະສາດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂກເບ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Main Menu