ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດ

ວິໄສທັດ:

ຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

ພາລະກິດ:

1. ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຂະລາກອນຂອງ ຄສບ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ

2. ສ້າງນັກສຶກສາໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດມີວິໄນແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງດ້ານເສດຖະສາດ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການເງິນ-ທະນາຄານ, ການບັນຊີ ແລະ ການຄ້າ.

3. ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຮອງຮັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

4. ສ້າງເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມືກັບພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

5. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນາທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການສຶກສາຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນະທຳສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.

6. ຍົກລະດັບການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

Main Menu