ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ, ສາຂາ ການກວດສອບ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ​ການ​ບັນຊີ, ສາຂາ​ ການ​ກວດ​ສອບ

Bachelor of Accountancy in Auditing

 

ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ

ດ້ານຄວາມຮູ້:  - ນຳໃຊ້ທິດສະດີການກວດສອບບັນຊີ, ມາດຕະຖານການກວດສອບ, ການບັນຊີ ແລະ ກົດ  ໝາຍໃນເຂົ້າໃນການກວດສອບ ພາກລັດ ແລະ ວິສາຫະກິດ
- ວາງແຜນການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
- ຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການໃນດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວພັນກັນກັບຂົງເຂດການພັດທະນາ ແລະການວາງແຜນຢ່າງຄ້ອງແຄວພ້ອມທັງມີວິທະຍາສາດທີ່ແນ່ນອນ 
ດ້ານທັກສະ  - ກວດສອບການສ້າງເອກະສານລາຍລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານການກວດສອບ ແລະ ການຂຽນບົດລາຍງານການກວດສອບ
- ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີທີ່ທັນສະໄໝ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ແນະນຳ, ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ເຂົ້າໃນວຽກງານການກວດສອບຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.
ດ້ານການນໍາໄຊ້  - ສ້າງເອກະສານລາຍງານການກວດສອບ ແລະ ສ້າງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (Notes to Accounts) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍການກວດສອບລາວ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
- ສ້າງແຜນການຝຶກອົບຮົມໃນການກວດສອບ, ກຳນົດທິດທາງໃນການພັດທະນາການກວດສອບໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີ.

 

ແຜນການຮຽນການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ.

ປີ​ທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

1

155MT111

ຄະນິດສາດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ

(Mathematics for Economics and Business)

3(2-2-5)

2

155ST111

ສະຖິຕິສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ (Statistics for Economics and Business)

3(2-2-5)

3

155EL101

ພາ​ສາ​ອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 1

(English for Economics and Business 1)

2(2-0-4)

4

115LS101

ລາວ​ສຶກສາ 1(Lao study 1)

2(2-0-4)

5

155FM111

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານທຸລະກິດ

(Fundamental Business Management)

2(2-0-4)

6

115PO101

ການເມືອງ (Politic Science)

2(2-0-4)

7

145PY101

ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ (Psychology)

2(2-0-4)

 

 

ລວມ

16(14-4-30)

  • ປີ​ທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155MB111

ຄະນິດສາດສຳລັບທຸລະກິດ

(Mathematic for  Business)

3(2-2-5)

2

155SA111

ສະຖິຕິສຳລັບການບັນຊີ (Statistics for Accounting)

3(2-2-5)

3

155EL102

ພາ​ສາ​ອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 2

(English for Economics and Business 2)

2(2-0-4)

4

135LS102

ລາວ​ສຶກສາ 2 (Lao study 2)

2(2-0-4)

5

155BA121

ການວິເຄາະທາງທຸລະກິດ (Business Analysis)

2(2-0-4)

6

155GE111

ການປົກຄອງ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຈັນຍາບັນ (Governance, Risk and Ethic)

3(2​-2-5)

7

155PM111

ຫຼັກການ​ຕະຫຼາດ(Priciples of Marketing)

3(2​-​2​-​5)

8

015ND201 

ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

(National Defence Study)

3(0​-​2​-​6)

 

 

 

21(14-10-38)

  • ປີ​ທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155QA211

ເຕັກນິກປະ​ລິ​ມານສຳລັບທຸລະກິດ (Quantitative Analysis)

3(2​-​2​-​5)

2

155FA211

ຄວາມຮູ້ພືນຖານກ່ຽວກັບບັນຊີການເງິນ (Introduction to Financial Accounting)

3(2​-​2​-​5)

3

155EA211

ພາ​ສາ​ອັງກິດສຳລັບນັກບັນຊີ 1 (English for Accountant 1)

2(2-0-4)

4

155MI211

ເສດຖະສາດ​ຈຸລະພາກ (Micro Economics)

3(2-2-5)

5

155MC211

ການບໍລິຫານທີ່ປຶກສາ (Consulting Management)

2(2​-0-4)

6

155BL221

ກົດໝາຍທຸລະກິດ (Business Law)

2(2-​0-4)

7

155CO201

ຄອມ​ພິວ​ເຕີສຳລັບທຸລະກິດ (Computer)

3(2-2-5)

8

155NC221

ການ​ບັນຊີ​ງົບປະມານ​ແຫ່ງ​ຊາດ

(National Budget Accounting)

2(2​-0-​4)

 

 

ລວມ

20(16-08-36)

  • ປີ​ທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155PO221

ການບໍລິຫານການຜະລິດ ແລະ ການດຳເນີນງານ

(Production and Operation Management)

3(2​-2-​5)

2

155BF211

ການ​ເງິນ​ທຸລະ​ກິດ 1 (Business Fiancane 1)

3(2​-​2​-​5)

3

155EA212

ພາ​ສາ​ອັງກິດສຳລັບນັກບັນຊີ 2

 (English for Accountant 2)

2(2-0-4)

4

155MA211

ເສດຖະສາດມະຫາ​ພາກ (Macro Economics)

3(2-2-5)

5

155FA222

ການ​ບັນຊີ​ການ​ເງິນ 1 (Financial Accounting 1)

3(2-2​-​5)

6

155AM221

ການບັນຊີບໍລິຫານ (Managerial Accounting)

3(2-2-5)

7

155AL221

ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ​ບັນຊີ

(The Law Related to Accounting Field)

3(2-​2-5)

8

155PA221

ການ​ກວດ​ສອບ​ແຫ່ງ​ລັດ (Publice Audting)

​2(2-0​-​4)

 

 

ລວມ

22(17-12-38)

  • ປີ​ທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155FA323

ການບັນຊີ​ການ​ເງິນ 2 (Financial Accounting 2)

3(2-​2-5)

2

155AI321

ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງ​ການ​ບັນຊີ

(Accounting Information System)

2(2-0-4)

3

155BN321

ການ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່ລອງທາງ​ທຸລະ​ກິດ

(Business Negotiation)

2(2-​0-4)

4

155BA321

ການບັນຊີ​ທະນາຄານ 1 (Bank Accounting 1)

3(2-​2-5)

5

155AS324

ມາດຕະຖາ​ນດ້ານການບັນຊີ ​

(Accounting Standards)

2(2​-0-​4)

6

155BM321

ການບໍລິຫານທະນາຄານ (Banking Management)

3(2​-2-​5)

7

155EA323

ພາສາ​ອັງກິດສຳລັບນັກບັນຊີ 3

(English for Accountant 3)

2(2-0-4)

8

155TA321

ສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ (Taxation)

3(2-2-5)

 

 

ລວມ

20(16-8-36)

  • ປີ​ທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155RM321

ວິທີການຄົ້ນຄວ້າສຳລັບການບັນຊີ

(Research methodology for Accounting)

3(2-2​-​5)

2

155BA322

ການບັນຊີ​ທະນາຄານ 2 (Bank Accounting 2)

​3(2-​2-5)

3

155AF324

ການບັນຊີຂັ້ນສູງ (Advanced Financial Accounting)

3(2-2-5)

4

155EA324

ພາສາ​ອັງກິດສຳລັບນັກບັນຊີ 4

(English for Accountant 4)

2(2-0-4)

5

155AA321

ການກວດ​ສອບ ​ແລະ​ ການ​ຮັບປະກັນ

(Auditing and Assurance)

3(2-2-5)

6

155FR326

ການລາຍ​ງານ​ການ​ເງິນ (Financial Reporting)

3(2-2-5)

7

155CE331

ກົດ​ຈັນ​ຍາບັນ​ທາງ​ການ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ກວດ​ສອບ

 (Code of Ethics)

2(2-0-4)

8

155SR321

ຝຶກ​ງານ ແລະ​ ​ທັດສະນະ​ສຶກສາ​

(Internship and Study Tour)

2(0-0-6)

9

155TA321

ການກວດ​ສອບສ່ວຍ​ສາ​ອາກອນ  (Tax Auditing)

2(2-0-4)

 

 

ລວມ

23(16-10-47)

  • ປີ​ທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155CR421

ການລາຍງານຂອງບໍລິສັດ (Company reporting)

3(2-​2-5)

2

155AD421

​ການອອກແບບໂປຼ​ແກຣມການ​ບັນຊີ ​ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້ (Accounting Design and Implication)

3(2-2-5)

3

155SE421

ສຳ​ມະ​ນາ (Seminar)

2(2-0-4)

4

155PA421

​ການກວດ​ສອບ​ໂຄງການ (Project Auditing)

2(2-0-4)

5

155AI421

ການ​ກວດ​ສອບ​ພາຍ​ໃນ (Internal Auditing)

3(2-2-5)

6

155AP421

ການວາງ​ແຜ​ນການກວດ​ສອບ ​ແລະ ​ການ​ລາຍ​ງານ (Audit Planning and Reporting)

2(2-0-4)

 

 

ລວມ

15(12-6-33)

  • ປີ​ທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

1

155FP421

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ (Graduated  Project)

6(0-2-16)

 

 

ລວມ

6(0-2-16)

 

Main Menu