ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ

ພາສາ​ລາວ 

​ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ

ພາສາ​ອັງກິດ 

Master of Economics Program in Monetary and Public Finance

 

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

 1. ສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ ສິນທຳປະຕິບັດ ແທດເໝາະກັບ ແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດຢ່າງຮອບດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ:

 • ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ມີຈິດໃຈຮັກຊາດຕິດພັນກັບການຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ຍືດໝັ້ນໃນຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.

 • ມີສິນທຳ ແລະ ຈາລິຍະທຳປະຈຳໃຈ, ມີຄວາມສຳນຶກອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນຫາການປົກປັກຮັກສາ ແລະສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຂອງຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

 • ເປັນພົນລະເມືອງດີ ນັບຖືລະບຽບກົດໝາຍຂອງບ້ານເມືອງ.

 • ມີຄວາມສາມັກຄີນຳເພື່ອນຮ່ວມງານພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນສັງກັດ ແລະ ກັບພາຍນອກ.

 1. ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້

 • ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບວິຊາເສດຖະສາດ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

 • ດ້ານການວາງນະໂຍບາຍເປັນຕົ້ນນະໂຍບາຍເງິນຕາແລະນະໂຍບາຍການເງິນເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິ ພາບດ້ານເສດຖະກິດ.

 • ໃນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃນຂະແໜງການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

 • ດ້ານການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດທຶນເປັນຕົ້ນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເພື່ອໃຫ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເປັນຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຮູ້ຈັກຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

 • ທາງດ້ານຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງພາກລັດເປັນຕົ້ນທາງດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ ຫຼື ຂັ້ນສູນກາງ.

 

 1. ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການ ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ

 • ໃນການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຄຸ້ມ ຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

 • ໃນການນຳໃຊ້ທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮຽນມາເຂົ້າໃນການວິເຄາະ, ສັງເຄາະ ແລະ ນຳສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.

 • ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຢ່າງປະດິດສ້າງເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດທຶນເປັນຕົ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເພື່ອໃຫ້ຕະ ຫຼາດທຶນເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

 • ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ຈາກທິດສະດີ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮຽນມາເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີ-ອາກອນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນພາສີ-ອາກອນພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງງົບມານລາຍຈ່າຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມຫຼັກການການເງິນທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.

 

 ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການຮັບເອົານັກສຶກສາທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກ. ນັກ ສຶກສາຈະຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີທຸກສາຂາ ເຊັ່ນ: ສາຂາເສດຖະສາດ, ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການເງິນ, ບັນຊີ, ສັງຄົມສາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ປ່າໄມ້, ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ອັກສອນສາດ, ວິສາວະກຳສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ ເປັນຕົ້ນ ໂດຍມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ 3.00 ຂຶ້ນໄປ. ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມຕ່ຳກວ່າ 3.00 ແມ່ນຕ້ອງມີປະສົບປະການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ.

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຈະຄັດເລືອກຕາມເອກະສານຄຳຮ້ອງ, ສອບເສັງຂຽນ ແລະ ສອບສຳພາດ. ວິຊາທີ່ຈະສອບເສັງຂຽນ ມີດັ່ງນີ້:

 1. ຄະນິດສາດ ແລະ ສະຖິຕິ
 2. ພື້ນຖານທິດສະດີເສດຖະສາດ (ຫຼັກເສດຖະສາດ, ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ ແລະ ເສດຖະສາດມະຫາພາກ)
 3. ພາສາອັງກິດ

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຫຼັກສູດນີ້ເປັນຫຼັກສູດຮຽນເຕັມເວລາ 5 ເຖິງ 7 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້. ອາທິດໜຶ່ງຮຽນ 5 ມື້ (ວັນຈັນເຖິງ ວັນສຸກ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 17:00 ໂມງ ຫາ 20:30 ໂມງ) ລວມມີ 16 ອາທິດ ຕໍ່ ໜຶ່ງພາກຮຽນ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 320 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ພາກຮຽນ.

ແຕ່ຖ້າຫຼັກສູດນີ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນເຕັມເວລາ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ໃນລະບົບວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ແມ່ນເລີ່ມເວລາ 8:00 ໂມງ ຫາ 12:00 ໂມງ ແລະ 13:00 ໂມງ ຫາ 17:00 ໂມງ.

ນອກຈາກນັ້ນຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ຕາມທີ່ກ່າວມານັ້ນແລ້ວ ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ ຍັງຈະຕ້ອງຈັດກິດຈະກຳໄປທັດສະນະສຶກສາທາງພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ຊຸດຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສຶກສາໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງທິດສະດີທີ່ຮຽນມາ ສັງເກດ, ວິເຄາະບັນຫາທີ່ປະກົດຂຶ້ນຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈຢ່າງເລີກເຊິ່ງໃນທາງທິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງອີກດ້ວຍ.

ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດເປັນຫລັກສູດໃຊ້ເວລາຮຽນ 2 ປີ, ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ 4 ພາກຮຽນ ແລະ ສາມາດຮັກສາສະຖານະພາບເປັນນັກສຶກສາໄດ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 1 ປີ (2 ພາກຮຽນ).

ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ແຕ່ລະປີ

ພາກຮຽນທີ 1

ລະຫັດລາຍວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ຈ/ນໜ່ວຍກິດ

80MLP110

81MEE110

81MMI110

81MMA110

81MQA110

81MRM110

 

ແນວທາງການເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ

ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ

ທິດສະດີເສດຖະສາດຈຸລະພາກຂັ້ນສູງ

ທິດສະດີເສດຖະສາດມະຫາພາກຂັ້ນສູງ

ເສດຖະສາດການວິເຄາະປະລິມານ

ວິທີຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສະຖິຕິ ສຳຫຼັບເສດ

ຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ

2(2-0-0)

2(2-0-0)

3(2-2-0)

3(2-2-0)

2(2-0-0)

3(2-2-0)

 

ລວມ

15(12-6-0)

 

 ພາກຮຽນທີ 2

ລະຫັດລາຍວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ຈ/ນໜ່ວຍກິດ

81MMB110

81MPE110

81MAE110

81MFM110

81MSE121

81XXXXXX

ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານຂັ້ນສູງ

ເສດຖະສາດການເງິນພາກລັດຂັ້ນສູງ

ເສດຖະມິຕິຂັ້ນສູງ

ເສດຖະສາດຕະຫຼາດການເງິນ

ສຳມະນາ  I

ວິຊາເລືອກທີ 1

3(2-2-0)

3(2-2-0)

3(2-2-0)

2(2-2-0)

2(0-0-6)

2(X-X-X)

ລວມ

15(X-X-X)

 

ພາກຮຽນທີ 3

ລະຫັດລາຍວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ

81MMF210

81MBE210

81MSE222

81XXXXXX

ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍງົບປະມານ

ເສດຖະສາດງົບປະມານແຫ່ງລັດ

ສຳມະນາ  II

ວິຊາເລືອກ 2

2(2-2-0)

2(2-2-0)

2(0-0-6)

2(X-X-X)

ລວມ

8(X-X-X)

      

 ພາກຮຽນທີ 4

ລະຫັດລາຍວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ

81MTH220

ວິທະຍານິພົນ

14

ລວມ

14

Main Menu