ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທຂອງພາກວິຊາການເງິນ-ການທະນາຄານ

ພາສາ​ລາວ 

​ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທຂອງພາກວິຊາການເງິນ-ການທະນາຄານ

ພາສາ​ອັງກິດ 

Master of Business Administration Program in Finance

 

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

  • ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນລັກສະນະພຽບພ້ອມໄປດ້ວຍຄຸນສົມບັດຂອງນັກບໍລິຫານການເງິນທີ່ດີ, ມີຈັນຍາບັນທາງດ້ານຫລັກວິຊາການທີ່ເຂັ້ມແຂງໂດຍສະເພາະແມ່ນສ້າງ​ນັກວິຊາການໃຫ້​ມີຈັນຍາບັນທາງດ້ານວິຊາການທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີ​ແນວ​ຄິດ​ຮັກ​ຊາດ, ຈົງ​ຮັກ​ພັກດີ​ຕໍ່​ພັກ, ລັດ ​ແລະ ​ລະບອບ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ປະຊາຊົນ.ມີ​ສິນ​ທຳ, ຈະລິ​ຍະ​ທຳ​ປະຈຳ​ໃຈ, ມີ​ຄວາມ​ສຳນຶກ​ໃນ​ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຊັບພະຍາກອນ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າວັດທະນະທຳ​ອັນ​ດີງາມ​ຂອງ​ຊາດ​​ແລະ ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊາດ. ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ບຸກບືນໃນການພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າເປັນກ້າວໆ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ກ້າເຮັດ, ກ້າຮັບຜິດຊອບ.

  • ເພື່ອ​ຍົກ​ລະດັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ທາງ​ດ້ານ​ການເງິນ ແລະການທະນາຄານ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​​ການວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນການຕະຫລາດເງິນ ແລະຕະຫລາດທຶນ, ການ​ລົງທຶນ, ການ​ບໍລິຫານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ, ​ ການ​ປະກັນ​ໄພ,ການ​ບໍລິຫານ​ທະນາຄານ​ທຸລະ​ກິດ, ທະນາຄານ​ກາງ ​ແລະ​ອື່ນໆ,ໃຫ້​ສາມາດ​ຕອບ​ສະໜອງ​ຕໍ່​ພາລະກິດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຂອງ​ພັກ-ລັດຖະບານ.

  • ຜູ້​ສຳເລັດການສຶກສາ​ສາມາດ​ໄປ​ຍົກ​ລະດັບ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃນ​ລະດັບທີ່​ສູງ​ກວ່າ​ຢູ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ອື່ນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ແລະ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້, ເປັນນັກວິເຄາະການລົງທຶນທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນ, ສາມາດ​ຮ່ວມ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານດ້ານ​ການ​ເງິນ​ນຳ​ອົງການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ແລະ​ອົງການ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງດຳເນີນທຸລະກິດເອກະຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດແລະຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດຂອງລັດ ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ.

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການຮັບເອົານັກສຶກສາທີ່ ມຊ ວາງອອກຄື: ນັກສຶກສາຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປ.ຕີທຸກສາຂາໂດຍມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມຕ່ຳກ່ວາ 3.00 ແມ່ນຕ້ອງມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງຫນ້ອຍ 2ປີ. ສ່ວນນັກສຶກສາທີ່ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາວິຊາອື່ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ພືຶ້ນຖານເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ໃນການສຶກສາໃນຫລັກສູດນີ້, ແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ນັບເຂົ້າໃນຫນ່ວຍກິດໃນຫລັກສູດ. ວິຊາພື້ນຖານປະກອບມີ: ຄະນິດສາດ, ສະຖິຕິ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັັບບໍລິຫານ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບເສດຖະສາດ ແລະບັນຊີທົ່ວໄປ.

ວິທີ​ຄັດ​ເລືອກ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ສຶກສາ

ການຄັດເລືອກແມ່ນຄັດເລືອກຕາມເອກະສານຄຳຮ້ອງ, ສອບເສັງຂຽນແລະສຳພາດ, ວິຊາທີສອບເສັງຂຽນປະກອບມີ: ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບບໍລິຫານ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການເງິນ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການຕະຫລາດ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການບັນຊີ ແລະພາສາອັງກິດ.

 

ການຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ

ເປັນ​ຫລັກສູດ​ທີ່ຮຽນ​ໃນວັນເສົາແລະວັນອາທິດຄືຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​​ຮຽນ​-ການ​ສອນເປັນ​ໜ່ວຍ​ກິດ 4 ພາກຮຽນ (2 ປີ) ​ແຕ່​ລະ​ພາກຮຽນ, ຮຽນ 20ອາທິດ (ຮຽນ​ຕົວ​ຈິງ 16 ອາທິດ, ​ແຮ 1 ອາທິດ​, ສອບເສັງ 2 ອາທິດ, ແລະພັກ​ພາກຮຽນ 1 ອາທິດ),​​ເວລາ​ຮຽນ​ແມ່ນ​ເລີ່​ມ​ແຕ່ ເວລາ 8:00-12:00ໂມງ ແລະ 13:00-17:00ໂມງ. ສຳ​ຫລັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່ສອບ​ເສັງ​ຕົກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເກັບ​ຄະ​ແນນ​ຄືນ​ໃນ​ພາກຮຽນ​ເພີ່ມ (ພາກຮຽນ​ທີ3 ຊ່ວງ​ເວລາພັກ​ແລ້ງ).

ນອກຈາກນີ້ຄຽງຄູູ່ກັບການຮຽນການສອນໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວຍັງຈະຕ້ອງຈັດກິດຈະກຳໄປທັດສະນະສຶກສາທີ່ພາຍໃນ ຫລື ຕ່າງປະເທດຢ່າງຫນ້ອຍຫນື່ງຄັ້ງຕໍ່ຫນື່ງຊຸດຮຽນ.

  ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ຫລັກສູດປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດສາຂາການເງິນແມ່ນໃຊ້ເວລາຮຽນ 2ປີ ຫລື ຮຽນ​ໃນໄລຍະ​ເວລາ​ຮຽນ​ຕ່ຳ​ສຸດ4 ພາກຮຽນ(2 ປີ) ​ແລະ​ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ6 ພາກຮຽນ(3 ປີ).

ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ແຕ່ລະປີ

 

ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ແຕ່ລະປີ

ພາກຮຽນ​ທີ I

ລະຫັດ

ລາຍວິຊາ

ຫນ່ວຍ​ກິດ

80MML110

ແນວທາງການເມືອງຂອງສປປລາວ

2(2-0-3)

83MEF111

ພາສາອັງກິດສຳຫລັບການເງິນ

2(2-0-0)

82MHR111

ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນ ແລະ ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ

3(2-2-0)

84MMA111

ການບັນຊີ​ບໍລິຫານ

3(2-2-0)

83MRM121

ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ສະຖິຕິສຳລັບການເງິນ

3(2-2-0)

 

ລວມພາກຮຽນ​ທີ I

13(10-6-3)

 

ພາກຮຽນ​ທີ II

ລະຫັດ

ລາຍ​ວິຊາ

ຫນ່ວຍ​ກິດ

82MAD111

ການບໍລິຫານການຕະຫລາດຂັ້ນສູງ

3(2-2-0)

83MEF111

ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ

3(2-2-0)

83MFA121

ການວິເຄາະໃບລາຍງານທາງການເງິນ

3(2-2-0)

83MBM121

ການບໍລິຫານທະນາຄານທຸລະກິດ

3(2-2-0)

83MSE141

ສຳມະນາ I

2(0-2-5)

83XXXXXX

ວິຊາເລືອກ

2(2-0-0)

 

ລວມພາກຮຽນ​ທີ II

16(10-8-5) 

ພາກຮຽນ​ທີ III

ລະຫັດ

ລາຍ​ວິຊາ

ຫນ່ວຍ​ກິດ

83MCM121

ການ​ບໍລິຫານ​ທະນາຄານ​ກາງ

2(2-0-0)

83MIA221

ການວິເຄາະການ​ລົງທຶນ

3(2-2-0)

83MSE142

ສຳມະນາ II

2(0-2-5)

83XXXXXX

ວິຊາເລືອກ

2(2-0-0)

 

ລວມພາກຮຽນ​ທີ III

9(6-4-5)

ພາກຮຽນ​ທີ IV

ລະຫັດ

ລາຍວິຊາ

ຫນ່ວຍ​ກິດ

83MRM241

​ວິທະຍາ​ນິພົນ (Thesis)

14(0-0-70)

 

ລວມພາກຮຽນ​ທີIV

​14(0-0-70)

 

 

Main Menu