ປະລິນຍາ​ໂທ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ສາຂາ​ການ​ຕະຫລາດ

ພາສາ​ລາວ 

​ປະລິນຍາ​ໂທ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ສາຂາ​ການ​ຕະຫລາດ

ພາສາ​ອັງກິດ 

Master of Business Administration Program in Marketing

 

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

 1. ສ້າງນັກວິຊາການແລະນັກຄົ້ນຄ້ວາດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ສິນທຳປະຕິວັດແທດ ເໝາະກັບແນວທາງ ການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກແລະລັດຢ່າງຮອບດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ:

 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ມີຈິດໃຈຮັກຊາດຕິດພັນກັບການຮັກລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ຍຶດໝັ້ນໃນຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ.
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄຸນນະທຳ ຈະລິຍະທໍາແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ມີຄວາມສຳນຶກໃນການປົກປັກຮັກສາວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 1. ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຕະຫລາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:

 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີ ການຕະຫລາດທີ່ສາ ມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານການຕະຫລາດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດໂດຍສະເພາະດ້ານ ການຕະຫລາດ, ການແຂ່ງຂັນທັ້ງຕະຫລາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່່າງປະເທດເພື່ອກໍານົດຍຸດທະສາດທາງການແຂ່ງຂັນໃນອົງກອນທຸລະກິດ.
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆ ດ້ານການຕະຫລາດເພື່ອໄປພັດທະນາອົງກອນທຸລະກິດ ແລະ ໄປປະກອບອາຊິີບອິດສະຫລະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການໃຫ້ເປັນນັກຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທາງດ້ານການຕະຫລາດ
 1. ເພື່ອສ້າງເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານການຕະຫລາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ:

 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະສະພາບທາງການຕະຫລາດ, ວິເຄາະຄູູ່ແຂ່ງຂັນ, ວິເຄາະພຶດຕິກໍາຜູ້ບໍລິໂພກ.
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການນໍາທິດສະດີດ້ານການຕະຫລາດໄປນໍາໃຊ້ກັບວຽກງານຕົວຈິງໃນການປະກອບອາຊີບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການດ້ານການຕະຫລາດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການສ້າງຈະກໍາການດ້ານການສົ່ງເສີມການຕະຫລາດ ແລະ ການໂຄສະນາ, ການນໍາສະເໜີຂາຍສິນຄ້າແລະການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບການຕະຫລາດ.

 

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາຂອງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານວິຊາການ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໃນມາດຕາ 10 (2013) ແລະມາດຕາ 19ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຫລັກສູດແຫ່ງຊາດ (2011) ວາງອອກນັກສຶກສາຈະຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາວິຊາການຕະຫລາດ ແລະ ສາຂາວິຊາອື່ນ ໆ ທີ່ໃກ້ຄຽງ ໂດຍມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມ 3.00 ຂຶ້ນໄປ. ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ມີຄະແນນສະເລ່ຍສະສົມຕ່ຳກວ່າ 3.00 ແມ່ນຕ້ອງມີປະສົບປະການໃນການເຮັດວຽກຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ. ສ່ວນນັກສຶກສາທີ່ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສາຂາວິຊາ ອື່ນໆ ນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຮຽນວິຊາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ການຮຽນໃນຫລັກສູດການຕະຫລາດໂດຍບໍ່ໄດ້ນັບໜ່ວຍກິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດແລະຕ້ອງ​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຮຽນ​ຂອງ​ລາຍ​ວິຊາ​ທີ່ເປັນຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ວິຊາການຕະຫລາດຕ່າງຫາກ, ຊຶ່ງ​ບໍ່​ລວມເອົາ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນການ​ຮຽນ​ຕາມ​ຫລັກສູດຂອງສາຂາການຕະຫລາດ.

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ນັກ​ສຶກສາ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ສຶກສາ​ປະລິນຍາ​ໂທບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດສາຂາ​ການ​ຕະຫລາດເລືອກຕາມເອກະສານຄໍາຮ້ອງໂດຍຜ່ານການສອບເສັງຂຽນແລະສອບສຳພາດ ໂດ​ຍຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ຫລັກສູດ​ຊຶ່ງ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ຄະນະເສດຖະສາດ​ແລະ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ, ຄະນະ​ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ແລະ​ຫລັງ​ປະລິນຍາ​ຕີຂອງມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ປະກອບ​ເປັນທີ​ມງານ​ຫລັກ​ຂອງ​ທີ​ມງານ​ຄັດ​ເລືອກ, ຈາກ​ນັ້ນຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ຈະລາ​ຍງານ​ໃຫ້​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດຮັບ​ຊາບ​ແລະ​ຂໍອະນຸມັດຕາມ​ລະບຽບ​ຫລັກການ​ຂອງມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ແລະ​ ກະຊວງ​ສຶກສາ​ທິການແລະກິລາ. ວິຊາທີ່ສອບເສັງຂຽນມີ 5 ວິຊາດັ່ງນີ້:

 1. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວິຊາບໍລິຫານທຸລະກິດ
 2. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວິຊາການເງິນ
 3. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວິຊາບັນຊີ
 4. ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວິຊາການຕະຫລາດ
 5. ພາສາອັງກິດສຳຫລັບການຕະຫລາດ

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

​ເປັນ​ຫລັກສູດ​ທີ່ຮຽນ​ເສົາ ແລະອາທິດແລະຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​​ຮຽນ​-ການ​ສອນເປັນ​ໜ່ວຍ​ກິດໃນ 4 ພາກຮຽນ (2 ປີ). ​ແຕ່​ລະ​ພາກຮຽນ ຮຽນ 20 ອາທິດ (ຮຽນ​ຕົວ​ຈິງ 16 ອາທິດ, ​ແຮ 1 ອາທິດ​, ສອບ​ເສັງ 2 ອາທິດ, ພັກ​ພາກຮຽນ 1 ອາທິດ)          ​​​ເວລາ​ຮຽນແມ່ນ 8:00-12:00ໂມງ ແລະ 13:00-17:00ໂມງ ຂອງວັນເສົາແລະອາທິດ. ຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວຍັງຈະຕ້ອງຈັດກິດຈະກໍາໄປທັດສະນະສຶກສາທາງພາຍໃນຫລືຕ່າງປະເທດຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ຫນຶ່ງຊຸດຮຽນ

ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ໄລຍະ​ເວລາ​ຮຽນ​ຕ່ຳ​ສຸດ 4 ພາກຮຽນ (2 ປີ) ​ແລະ ​ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ 6 ພາກຮຽນ (3 ປີ)

 

ແຜນການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ແຕ່ລະປີ

         ພາກຮຽນທີ I                                                                (ຈໍານວນ 13 ໜ່ວຍກິດ)

 

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາໃນຫລັກສູດ

 

ໜ່ວຍ​ກິດ

ພາກຮຽນທີ I

80MLP110

​ແນວທາງ​ການ​​ເມືອງ​ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ   

2(2-0-0)

82MMC111

​ພາສາ​ອັງກິດ​ສໍາລັບ​ການ​ສື່ສານ​ທາງການຕະຫລາດ

2(2-0-0)

82MMR111

ວິທີຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະສະຖິຕິສຳຫລັບການຕະຫລາດ

3(2-2-0)

84MMA111

ການບັນຊີບໍລິຫານ

3(2-2-0)

82MHR111

ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະພາວະຜູ້ນຳ

3(2-2-0)

ລວມພາກຮຽນທີ I

13(10-6-0)

 

ພາກຮຽນທີ II                                                (ຈໍານວນ 15 ໜ່ວຍກິດ)

 

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາໃນຫລັກສູດ

 

ໜ່ວຍ​ກິດ

ພາກຮຽນທີ II

82MAD111

ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ຕະຫຼາດ​ຂັ້ນ​ສູງ  

3(2-2-0)

83MFM111

ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ  

3(2-2-0)

82MCB111

ພຶດຕິ​ກໍາ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ  

3(2-2-0)

82MPA111

ການສົ່ງເສີມການຕະຫຼາດແລະການໂຄສະນາ  

2(2-0-0)

80XXXXXX

ວິຊາ​ເລືອກ 1                                      

2(2-0-0)

82MSE231

ສໍາມະນາ I

2(0-0-6)

 

ລວມພາກຮຽນທີ II

15(10-6-6)

 

ພາກຮຽນທີ III                                             (ຈໍານວນ 10 ໜ່ວຍກິດ)

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາໃນຫລັກສູດ

 

ໜ່ວຍ​ກິດ

ພາກຮຽນທີ III

82MBR211

ການ​ບໍລິຫານຍຸດ​ທະ​ສາດ​ກາ​ຍີ່​ຫໍ້

2(2-0-0)

82MGM211

ການຕະຫຼາດ​ລະດັບໂລກ        

2(2-2-0)

82MCR211

ການບໍລິຫານຄວາມສໍາພັນກັບລູກຄ້າ  

2(2-2-0)

82XXXXXX

ວິຊາ​ເລືອກ 2  

2(2-0-0)

82MSE232

ສໍາມະນາ II

2(0-0-6)

 

ລວມພາກຮຽນທີ III

10(8-4-6)  

 

ພາກຮຽນທີ IV                                                      (ຈໍານວນ 14 ໜ່ວຍກິດ)

 

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາໃນຫລັກສູດ

 

ໜ່ວຍ​ກິດ

ພາກຮຽນທີ IV

82MTH231

​ວິທະຍາ​ນິພົນ 

14

 

ລວມພາກຮຽນທີ IV

14

 

 

 

Main Menu