ຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ

ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາເອກ ເສດຖະສາດ

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ECONOMICS

 

ຫຼັກສູດປະລິນຍາ​ເອກ​​ເສດຖະສາດ

Curriculum of the Doctoral Philosophy in Economics                                                                                    

1. ຊື່​ຫລັກ​ສູດ                                                         

         - ພາສາ​ລາວ: ​ປະລິນຍາ​​ເອກ​​ເສດຖະສາດ

         - ພາສາ​ອັງກິດ: Doctor of Philosophy Program in Economics

           - ຂຽນຫຍໍ້ພາສາ​ອັງກິດ: PhD. Econ

         - ຂຽນຫຍໍ້ພາລາວ: ປອ​ສ

           

 1. ຊື່ປະກາສະນິຍະບັດ

           - ພາ​ສາລາວ: ປະລິນຍາ​​ເອກ​​ເສດຖະສາດ

          - ຊື່​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ: Doctor of Philosophy in Economics

         - ຂຽນຫຍໍ້ພາສາ​ອັງກິດ: PhD​. Econ

         - ຂຽນຫຍໍ້ພາສາລາວ: ປອສ

 

 1. ໜ່ວຍ​ງານຮັບຜິດຊອບ

      - ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

     - ເບີ​​ໂທ ຫ້ອງການ: 021 770067

     - ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ:   ພະ​ແນ​ກຫຼັງປະລິນຍາ​ຕີ ແລະ ພາກວິຊາເສດຖະສາດ

 

4. ປັດຊະຍາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ
4.1 ປັດ​ຊະ​ຍາ

         ຫຼັກສູດປະລິນຍາ​ເອກເສດຖະສາດສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານ 3 ລັກສະນະ, 5 ຫຼັກມູນ ຕາມນະໂຍ ບາຍທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດວາງອອກ, ໂດຍແນໃສ່:

 • ສ້າງບຸກຂະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນໃນລະດັບສູງ ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມແນວທາງຂອງພັກ-ລັດວາງອອກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 • ສ້າງນັກວາງແຜນເສດຖະກິດລະດັບສູງ ເຊິ່ງມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີເສດຖະສາດທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອວິເຄາະບັນຫາເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນໄດ້.
 • ສ້າງ​ນັກ​ຄົ້ນຄວ້າ​ ແລະ ນັກວິຊາການທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະສາດ ສາມາດເຮັດບົດຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຍຸກທີ່ມີການ ເຊື່ອມໂຍມກັບພາກພື້ນ.
4.2 ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ຫຼັກສູ​ດ

         ການສ້າງຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດແມ່ນອີງຕາມຄວາມຮຽກຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອແນ່ໃສ່ສ້າງບຸກຂະລາກອນໃຫ້ເປັນ:

- ນັກເສດຖະສາດທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຫຼາກຫຼາຍທັງພາກລັດຖະ ບານ, ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການສາກົນ.

- ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນັກວາງ​ແຜນ​ເສດຖະກິດ​​ໃຫ້​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ທິດ​ສະ​ດີ​ເສດຖະສາດລະດັບ​ສູງ ​ເພື່ອເປັນ​ເຄື່ອງມື​ໃນ​ການວາງ​ແຜ​ນ​​ພັດ​ທະນາ​ເສດຖະກິດ​​-ສັງຄົມ​ທີ່ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ສະພາບໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ.

- ນັກປຄົ້ນຄ້ວາທີ່ມີທັກສະໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບເຂົ້າໃນການວິເຄາະເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາເຊິ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວຂອງປະເທດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

- ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ນັກວິຊາການທີ່ມີທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນການປະຕິບັດງານດ້ານການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຈັນຍາບັນ, ຈັນຍາທຳ ແລະ ປະຕິບັດວຽກງານສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ຂອງປະເທດ.

 

 1. ຜົນການຮຽນຮູ້ຂອງຫຼັກສູດ

         ພາຍຫຼັງທີ່ນັກສຶກສາສຳເລັດການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກເສດຖະສາດ ແມ່ນສາມາດ ຮັບປະກັນ 4 ດ້ານ:

(1) ດ້ານຄວາມຮູ້

PLO1: ຄົ້ນຄ້ວາທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການເສດຖະສາດໄດ້ຢ່າງຊຳນານ ອີງຕາມສະພາບແວດລ້ອມຂອງການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຕ່ລະໄລຍະ.

PLO2:  ຜັນຂະຫຍາຍ ນະໂຍບາຍ,  ຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການການພັດທະເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເປັນຮູບປະທໍາ

(2) ດ້ານການນຳໃຊ້

PLO3: ວິເຄາະ ວິຊາການທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ ໄດ້ຢ່າງມີຫຼັກການ, ຄ່ອງແຄ້ວ ພ້ອມທັງມີວິທະຍາສາດໃນລະດັບສູງ.

PLO4: ປະເມີນ ຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງມີປະ ສິດທິພາບ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວ.

PLO5:  ພັດທະນາ ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ເພື່ອສ້າງເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.

(3) ດ້ານທັກສະ

PLO6:  ນຳໃຊ້ ທັກສະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ  ແລະ  ພາສາຕ່າງປະເທດຢ່າງຊຳນານ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແບບມືອາຊີບ ແລະ ທັງຮັບປະກັນການຮຽນຮູ້ຕະ ຫຼອດຊີວິດ.

PLO7: ປັບໃຊ້ ທັກສະການເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

(4) ດ້ານສັງຄົມ

PLO8: ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ່າງມີຫຼັການ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ສັງຄົມ.

PLO9:  ປະຕິບັດ ໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍມະນຸດສຳພັນທີ່ດີ, ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ວັດທະ ນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງານຂອງຊາດ.

 

6. ກໍານົດເວລາໃນການເປີດສອນ

         ເລີ່ມຕົ້ນເປີດສອນ ແຕ່ສົກປີ  2023– 2024, ​​​ເປັນ​ຫຼັກສູດ​ທີ່ຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນແບບເຕັມເວລາ ມີໄລຍະ​ການ​ຮຽນແຕ່ 3-5 ປີ. ຫຼັງຈາກຈົບຊຸດທີ 1  ແລ້ວຈະມີການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວກ່ອນ ຈິ່ງ​ເປີດຮັບ​ນັກ​ສຶກສາຊຸດທີ 2. 

8​. ເງື່ອນ​ໄຂຂອງ​ຜູ້​ເຂົ້າຮຽນ

ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂການຮັບເອົານັກສຶກສາປະລິນຍາເອກທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກມີ​ດັ່ງ​ນີ້:

 • ນັກສຶກສາຈະຕ້ອງສຳເລັດການສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາ​ໂທສາຂາ​​ເສດຖະສາດ ໂດຍມີຄະແນນສະເລ່ຍ50 ຂຶ້ນໄປ.
 • ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບປະລິນຍາ​ໂທສາ​ຂາອື່ນທີ່​​ບໍ່ແມ່ນເສດຖະສາດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ, ນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ, ຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕ້ອງມີ  CGPA  50 ຂຶ້ນໄປ​ແລະ​ຕ້ອງ​ຮຽນຄືນໝວດວິຊາ​​ເສດຖະສາດ 15 ໜ່ວຍ​ກິດ ​ເຊີ່ງ​ລາຍ​ວິຊາດັ່ງກ່າວແມ່ນສະແດງໃນຕາຕະລາງ​ດັ່ງນີ້:

 

ຕາຕະລາງ​ທີ 2: ລາຍ​ຊື່​ວິ​ຊາ​ພື້ນຖານ​​ເສດຖະສາດ

/

ລາຍຊື່ວິຊາພື້ນຖານເສດຖະສາດ

ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ

1

​ທິດ​ສະ​ດີເສດຖະສາດ​ຈຸ​ລະ​ພາກ

3(3-0-0)

2

​ທິດ​ສະ​ດີເສດຖະສາດ​ມະຫາ​ພາກ

3(3-0-0)

3

​ທິດສະດີເສດຖະສາດ​ພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ

3(3-0-0)

4

​ທິດສະດີເສດຖະສາດການ​ເງິນພາກ​ລັດ

3(3-0-0)

5

​ທິດ​ສະ​ດີການຄ້າລະຫວ່າງປະ​ເທດ

3(3-0-0)

 

ລວມ

15(15-0-0)

 

ໝາຍ​ເຫດ: ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໄວ້​ໃນ​ຕາ​ຕະລາງ​ທີ 2 ບໍ່​ໄດ້​ລວມຢູ່​ໃນ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ​ນັກ​ສຶກສາ​ກຸ່ມນີ້

 ຕ້ອງ​ຈ່າຍ​​ເງິນຄ່າ​ຮຽນ​ຂອງ​ລາຍ​ວິຊາ​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ຕ່າງຫາກ, ​ເຊີ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້​ໃນ​ງົບປະມານ​

 ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຮຽນ​ຕາມ​ຫລັກສູດ.

 • ຕ້ອງຮູ້​ພາສາ​ອັງກິດ​ໃນ​ລະດັບ​ດີ ສາມາດ​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ຄົ້ນຄວ້າ​ຕໍ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ວິຊາ​ການ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ຫຼື ຕ່າງປະ​ເທດ​ໄດ້.
 • ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະ ແລະ ການນຳໃຊ້ທາງດ້ານ IT ໃນລະດັບດີ, ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນອີນເຕີເນັດໄດ້.
 • ຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນຮັບຮອງຈາກອາຈານທີ່ປຶກສາ
9. ຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້​ທີ່ຈະ​ເຂົ້າ​ສຶກສາ​​ໃນ​ລະດັບປະລິນຍາ​ເອກ​​ເສດຖະສາດ ຈະຕ້ອງ​ຜ່ານ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ດ້ວຍ​ການ​ສອບ​ເສັງ​ວິຊາດັ່ງ​ນີ້:

 • ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ເສດຖະສາດ ​ແລະ ຄະນິດສາດ
 • ​​ການ​ສຳພາດ​ຈາກ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ

ຈາກ​ນັ້ນຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ການ​ຄັດ​ເລືອກ ​ຈະລາຍງານ​ໃຫ້​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດຮັບ​ຊາບ​ ແລະ​ ຂໍອະນຸມັດຕາມ​ລະບຽບ​ຫລັກການຂອງມະຫາວິທະຍາ​ໄລແຫ່ງ​ຊາດວາງ​ອອກ.

10. ການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ

ຫຼັກສູດ​ປະລິນຍາ​ເອກ​ເສດຖະສາດ ເປັນ​ຫລັກສູດ​ທີ່ຮຽນ​ເຕັມ​ເວລາ, ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​​ຮຽນ​-ການ​ສອນເປັນພາສາລາວ ແລະ ຮຽນເປັນລະບົບໜ່ວຍກິດ, ເຊິ່ງປະກອບມີ 6 ພາກຮຽນ  (3 ປີ), ​ໂດຍ​ແຕ່​ລະ​ພາກຮຽນ ມີ​ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ 20 ອາທິດ. ​ໃນ​ນີ້, ຮຽນ​ຕົວ​ຈິງ 16 ອາທິດ, ​ແຮ 1 ອາທິດ​, ສອບ​ເສັງ 1 ອາທິດ, ​ແລະ ພັກ​ພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ການຈັດຕັ້ງການ​ຮຽນ-ການສອນ​ແມ່ນ​ວັນ​ເສົາ ​ແລະ​ວັນ​ອາທິດ ​ໂດຍ​ເລີ່​ມ​ແຕ່ 8:00 ຫາ 17:00 ​ໂມງ ​ເຊິ່ງ​ຈະ​ມີ​ການ​ຮຽນຕົວ​ຈິງ​ຈໍານວນ 16 ອາທິດ. ຖ້ານັກ​ສຶກສາຜູ້​ໃດ​ຫາກເສັງ​ຕົກ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເກັບ​ຄະ​ແນນ​ຄືນ​ໃນ​ພາກຮຽນ​​ທີ 3 ​ຊ່ວງ​ເວລາພັກ​ແລ້ງ. ຄຽງຄູ່​ກັບ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ໃນ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ແລ້ວ ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຈັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ໄປ​ທັດ​ສະ​ນະ​ສຶກ​ສາ ທາງ​ພາຍ​ໃນ ຫຼື ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໜຶ່ງ​ຊຸດ​ຮຽນ.

11. ໄລຍະເວລາສຶກສາ

ຫຼັກສູດ​ປະລິ​ຍາ​ເອກ​​ເສດຖະສາດ ມີໄລຍະ​ເວລາ​ຮຽນ​ຕ່ຳ​ສຸດ  3 ປີ (6 ພາກຮຽນ) ​ແລະ ສູງ​ສຸດ​ບໍ່​ເກີນ 5 ປີ (10 ພາກຮຽນ). ສະນັ້ນ, ​ຖ້າ​ນັກສຶກສາບໍ່ສາມາດ​ຈົບ​ການສຶກສາພາຍ​ໃນ 5 ປີໄດ້, ຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນຮັກສາສະຖານະພາບນັກສຶກສາໄດ້ຕື່ມອີກ 2 ປີ, ຖ້ານັກສຶກສາບໍ່ສາມາດຈົບພາຍໃນ 7 ປີ ຈະ​ຖື​ວ່າ​ພົ້ນສະພາບ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ນັກ​ສຶກສາ​ປະລິນ​ເອກ​ເສດຖະສາດ, ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ມີ​ເຫດຜົນທີ່​ເໝາະສົມ​ ​ຊຶ່ງ​​ໄດ້ຮັບການ​ຢັ້ງຢືນຈາກ​ຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ​ອະນຸມັດຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

12. ເນື້ອໃນໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

12.1 ການ​ກຳນົດ​ໝວດ​ວິຊາ​ ​ແລະ ລາຍ​ວິຊາສຳລັບ​ຫຼັກ​ສູດ​ປະລິນຍາ​ເອກ

12.1.1  ໝວດ​ວິຊາ​ທິດ​ສະ​ດີ                                      18 ໜ່ວຍ​ກິດ

12.1.2  ສໍາມະນາການຂຽນວິທະຍານິພົນ                              8 ໜ່ວຍ​ກິດ

12.1.3  ຂຽນ​ບົດ​ວິທະຍາ​ນິພົນ                                            36 ໜ່ວຍ​ກິດ

 

                ຈຳນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ​ລວມ                        62 ໜ່ວຍ​ກິດ

12.1.1 ໜວດ​ວິຊາ​ທິດ​ສະ​ດີ (Theoretical Subjects)

/

ລະຫັດ​ວິຊາ

ຊື່​ວິຊາ

ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ

1

82AMI111

ທິດ​ສະ​ດີ​ເສດຖະສາດ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ຂັ້ນສູງ

(Advanced Microeconomics Theory)

3(2-2-0)

 

2

82AMA112

ທິດ​ສະ​ດີ​ເສດຖະສາດ​ມະຫາ​ພາກ​ຂັ້ນສູງ

(Advanced Macroeconomics Theory)

3(2-2-0)

 

3

82AEM113

​ເສດຖະມິ​ຕິຂັ້ນສູງ

(Advanced Econometrics)

4(2-4-0)

 

4

82ARM114

ວິທີ​ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດຂັ້ນສູງ

(Advanced Research Methodology)

4(2-2-3)

 

5

82AET115

ທິດສະດີເສດຖະສາດພັດທະນາຂັ້ນສູງ

(Advanced Economics Development Theory)

4(3-2-0)

ລວມ

18(11-12-3)

        

12.1.2 ໝວດ​ວິຊາ​ການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ກິດຈະກຳ​ທາງວິຊາ​ການ (Research and Academic
      Activities Subjects)

ລ/ດ

ລະຫັດ​ວິຊາ

ຊື່​ວິຊາ

ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ

1

82SWD221

ສຳ​ມະ​ນາ​ການຂຽນວິທະຍານິພົນ I

(Seminar for Writing Dissertation I)

2(0-4-0)

 

2

82SWD222

ສຳ​ມະ​ນາ​ການຂຽນວິທະຍານິພົນ II

(Seminar for Writing Dissertation II)

2(0-4-0)

 

3

82SWD323

ສຳ​ມະ​ນາ​ການຂຽນວິທະຍານິພົນ III

(Seminar for Writing Dissertation III)

2(0-4-0)

 

4

82SWD324

ສຳ​ມະ​ນາ​ການຂຽນວິທະຍານິພົນ IV

(Seminar for Writing Dissertation IV)

2(0-4-0)

 

ລວມ

    8 (0-16-0)

 

 

12.1.3 ການ​ຂຽນ​ບົດ​ວິທະຍາ​ນິພົນ (Dissertation)

 

ລ/ດ

ລະຫັດ​ວິຊາ

ຊື່​ວິຊາ

ຈ/ນ ໜ່ວຍກິດ

1

82WTD331

ຂຽນ​ບົດ​ວິທະຍາ​ນິພົນ (Writing the Dissertation)

36

ລວມ

36

ໝາຍເຫດ: ນັກສຶກສາ ສາມາດຂຽນວິທະຍານິພົນເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດກໍໄດ້.

Main Menu