ອຈ. ປທ ທັດນິຍົມ ສຸກສອນ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ: ເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ

ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາໂທ, ສາຂາດເສດຖະສາດ

ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ 

 

Main Menu