ອຈ. ປອ ມູນິກ ບຸນຍະລາສີ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາເອກ, ສາຂາ ເສດຖະສາດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ

ກຽວໂຕ , ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Main Menu