ປຽບທຽບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງຮຸ້ນກຸ່ມອະສັງຫາລິມະຊັບ ໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງ CAPM ກໍລະນີສຶກສາຮຸ້ນ EFC , STWD, ABR, NYMT, NLY, CIM, NRZ, AGNC, MFA ແລະ TWO (ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບອາເມລິກາ)

Comparison of Risk and Rate of Return of the Real Estate Group Shares Using CAPM Model Case Study EFC, STWD, ABR, NYMT, NLY, CIM, NRZ, AGNC, MFA and TWO (American Stock Exchange)

154N0152/20 ທ້າວ ສິດ​ສະ​ຫວັນ ພະ​ສະ​ຖານ Male Sitsavanh PHASATHANH
154N0155/20 ທ້າວ ໂຕນີ ລໍ່ຈື່ຝື Male Tony LORCHUEFUE

 

Main Menu