ສະໝັກສອບເສັງ ປະລິນຍາໂທ ສົກຮຽນ 2024-2025

ລາຍລະອຽດຂອງການສະໝັກ ເງື່ອນໄຂຮັບສະໝັກ ຕ້ອງຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ (ບໍ່ຈຳກັດສາຂາທີ່ຈົບ). ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບທີ່ສາມາດສື່ສານໄດ້. ຜູ້ສະໝັກທີ່ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີໃໝ່ ຕ້ອງມີໃບປະກາດ ແລະ ຕ້ອງມີຄະເເນນສະເລ່ຍ ສະສົມ (CGPA) ເທົ່າກັບ 3.00


#ເລີ່ມສະໝັກອອນລາຍແລ້ວສະໝອນຜ່ານທາງອອນລາຍ  
#ເງື່ອນໄຂການສະໝັກແລະຄ່າໃຊ່ຈ່າຍ: ດາວໂຫຼດ
#ບັດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງດາວໂຫຼດ
#ຮ່າງຫນັງສືອະນຸມັດຈາກກົມກອງ: ດາວໂຫຼດ

ເອກກະສານ

1. ສຳເນົາໃບປະກາດປະລິນຍາຕີ ເເລະ ໃບຄະເເນນ ( ສຳເນົາສີ ) 4 ສະບັບ. (ໝາຍເຫດ: ສຳລັບໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ຕ້ອງໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ). 

2. ຊີວະປະຫວັດເຊັນນາຍບ້ານ (ເປັນເພົາ 4 ໜ້າ ) 4 ສະບັບ. ( ຖ້າເປັນພະນັກງານລັດ ໃຫ້ສໍາເນົາສີປະຫວັດລັດຖະກອນ 4 ສະບັບ)

3. ໃບຢັ້ງຢຶນທີ່ຢູ່ 4 ໃບ ໃບອະນຸມັດຈາກກົມກອງ ( ກໍລະນີເປັນພະນັກງານ ) 4 ໃບ

4. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

5. ແບບຟອມການສະໝັກອອນລາຍ

ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນສອບເສັງ ແລະ ກະກຽມເອກະສານຕາມເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງແລ້ວ ກະລຸນາປະກອບຂໍ້ມູນລົງທະບຽນທີ່ນີ້ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສະໝັກສອບເສັງອອນລາຍແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນໃຫ້ທ່ານນຳສົ່ງເອກະສານການສະໝັກຕາມເງື່ອນໄຂຂ້າງເທິງໃຫ້ພະແນກການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10-25/07/2024

Main Menu