ອຈ. ປທ ວາດສະໜາ ເດດລືໄຊ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ: ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ

ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາໂທ, ສາຂາ ເສດຖະສາດເງິນຕາ

ແລະ ການເງິນພາກລັດ ຈາກ ມຊ

Main Menu