ຫຼັກສູດ​ປະລິນຍາ​ຕີເສດຖະສາດ ສາຂາ ​ເສດຖະສາດພັດທະນາ ​ແລະ ການວາງ​ແຜນ

ຊື່ຫຼັກສູດ:

ຫຼັກສູດ​ປະລິນຍາ​ຕີເສດຖະສາດ ສາຂາ ​ເສດຖະສາດພັດທະນາ ​ແລະ ການວາງ​ແຜນ

Bachelor of Economics Program in Development Economics and Planning 

ຜົນການຮຽນຮູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຂອງຫລັກສູດເສດຖະສາດພັດະທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ (PLOs):

 1. ອະທິບາຍທິດສະດີ ແລະ ຫລັກການເສດຖະສາດໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາຕົວຈິງແຕ່ລະໄລຍະ.
 2. ພັນລະນາຜົນປະໂຫຍດການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເສດຖະສາດ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໃນການວິເຄາະການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
 3. ນໍາໃຊ້ທິດສະດີ ແລະ ຫລັກການເສດຖະສາດ ເຂົ້າໃນປະຕິບັດວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າວິຊາການທັງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນຂົງເຂດການພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ ຢ່າງມີຫລັກການ, ຄ່ອງແຄ້ວ ພ້ອມທັງມີວິທະຍາສາດໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ.
 5. ປະເມີນປະສິດທິພາບ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍຢ່າງຮອບດ້ານ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວຂອງປະເທດ.
 6. ນໍາໃຊ້ທັກສະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບ ລວມທັງການຮຽນຮູ້ຕະຫລອດຊີວິດ.
 7. ປັບໃຊ້ທັກສະຄວາມເປັນຜູ່ນໍາ ແລະ ການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະ ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
 8. ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ບົນພື້ນຖານຫລັກການຈັນຍາບັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ສັງຄົມ.
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານດ້ວຍມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ.

 

The Program Learning Outcomes (PLOs) of Development Economics and Planning Programme:

 1. Explain the theory and principles of economics in a contemporary way that is consistent with different states of development.
 2. Identify the benefits and limitations of economic tools in analyzing socio-economic development.
 3. Apply the principles of economics properly in implementing a socio-economic development plan.
 4. Conduct quantitative and qualitative research on a wide range of development topics with analytical skills at a certain level.
 5. Evaluate the impacts and effectiveness of economic policies on socio-economic development in both short and long terms.
 6. Employ Information Communication Technology (ICT), foreign language, and life-long learning skills effectively in practical works.
 7. Apply leadership and teamwork skills proficiently to practical work and problem-solving.
 8. Provide consultation services in socio-economic development with high responsibility, ethics, and morality toward society.
 9. Perform one’s duties with good human relationships under the law, rules, regulations, and national culture.

 

ລາຍວິຊາທັງໝົດ

ປີ​ທີ 1
 (ພາກຮຽນ​ທີ 1)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 115PO101 ການເມືອງ 2(2-0-4)
2 115LS101 ລາວສຶກສາ 1 2(2-0-4)
3 145PY101 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2(2-0-4)
4 155EL101 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 2(2-0-4)
5 155MT111 ຄະນິດສາດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 3(2-2-5)
6 155ST111 ສະຖິຕິສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 3(2-2-5)
7 155HL101 ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດລາວ 2(2-0-4)
8 155PE111 ຫຼັກການເສດຖະສາດ 3(3-0-6)
ລວມ: 19(17-4-36)
​ປີ​ທີ 1
(ພາກຮຽນ​ທີ 2)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 155MI111 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1 3(2-2-5)
2 155MA111 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 1 3(2-2-5)
3 135LS102 ລາວສຶກສາ 2 2(2-0-4)
4 155EL102 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 2(2-0-4)
5 155ME112 ຄະນິດສາດສຳລັບເສດຖະສາດ  3(2-2-5)
6 155SE112 ສະຖິຕິສຳລັບເສດຖະສາດ  3(2-2-5)
7 155CO101 ຄອມພິວເຕີສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ການຄ້າ  3(2-2-5)
8 015ND201 ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ 3(0-2-6)
ລວມ: 22(14-12-39)
​ປີ​ທີ 2
(ພາກຮຽນ​ທີ 1)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 155EE221 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ 1 2(2-0-4)
2 155MI212 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 2 3(2-2-5)
3 155MA212 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 2 3(2-2-5)
4 155CE211 ເສດຖະສາດປຽບທຽບ  3(3-0-6)
5 155AE211 ເສດຖະກິດອາຊີ ແລະ ລາວ 3(3-0-6)
6 155IP221 ​ເສດຖະສາດອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ​ ນະ​ໂຍບາຍ 3(3-0-6)
7 155AF211 ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຊີການເງິນ 3(2-2-5)
ລວມ: 20(17-6-37)
ປີ​ທີ 2
(ພາກຮຽນ​ທີ 2)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 155MB221 ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ 3(3-0-6)
2 155EE222 ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ 2 2(2-0-4)
3 155DP221 ​ເສດຖະສາດ​ພັດທະນາ 3(3-0-6)
4 155PF221 ​ເສດຖະສາດ​ການ​ເງິນ​ພາກ​ລັດ 3(3-0-6)
5 155IE221 ເສດຖະສາດ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ 3(2-2-5)
6 155MF221 ​ການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ນະໂຍບາຍ 3(3-0-6)
7 155RE221 ​​ເສດຖະສາດ​ພູມີພາກ 3(3-0-6)
ລວມ: 20(19-2-39)
ປີ​ທີ 3
(ພາກຮຽນ​ທີ 1)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 155RU321 ​ເສດຖະສາດຊົນ​ລະ​ບົດ ​ແລະ ​ເມືອງ 3(3-0-6)
2 155EM321 ​ເສດຖະມິ​ຕິ 1 3(2-2-5)
3 155PA321 ການ​ວາງ​ແຜນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ໂຄງການ 3(3-0-6)
4 155PI321 ​ຄວາມທຸກຈົນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ 3(3-0-6)
5 155FE331 ​ເສດຖະສາດ​ການເງິນທຸລະກິດ 3(2-2-5)
6 155HE321 ເສດຖະສາດສາທາລະນະສຸກ 3(3-0-6)
ລວມ: 18(16-4-34)
ປີ​ທີ 3
(ພາກຮຽນ​ທີ 2)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 155EM322 ​ເສດຖະມິ​ຕິ 2 3(2-2-5)
2 155PE321 ​​ເສດຖະສາດ​ປະຊາກອນ 3(3-0-6)
3 155LE321 ​​ເສດຖະສາດແຮງງານ 3(3-0-6)
4 155AE321 ​ເສດຖະສາດ​ກະສິກຳ 3(3-0-6)
5 155​​SM321 ​ຕະຫລາດຫລັກຊັບ 3(3-0-6)
6 155TT321 ເຝິກ​ງານ ແລະ ​ທັດສະນະ​ສຶກສາ ​ 2(0-0-6)
ລວມ: 17(14-2-35) 
ປີ​ທີ 4
(ພາກຮຽນ​ທີ 1)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 155RM421 ວິທີ​ຄົ້ນຄວ້າສຳລັບເສດຖະສາດ 3(3-0-6)
2 155ES421 ​ການຈະ​ເລີ​ນ​ເຕີບ​ໂຕ ​ແລະ ສະ​ເຖຍລະ​ພາບ 3(3-0-6)
3 155DA421 ​ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ 3(3-0-6)
4 155EP421 ນະ​ໂຍບາຍ​​ເສດຖະກິດ 3(3-0-6)
5 155NE421 ​ເສດຖະສາດ​ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ 3(3-0-6)
6 155SE421 ສຳ​ມະ​ນາ 2(0-2-4)
ລວມ: 17(15-2-34)
​ປີ​ທີ 4
 (ພາກຮຽນ​ທີ 2)
     
ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ລາຍວິຊາ ໜ່ວຍກິດ
1 155PF421 ​ບົດໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ 6(0-2-16)
ລວມ: 6(0-2-16)

Main Menu