ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການຕະຫຼາດ

ຊື່​ຫຼັກສູດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການຕະຫຼາດ 
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ຜົນການຮຽນຮູ້ Program Learning Outcome

ດ້ານຄວາມຮູ້:  - ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການຕະຫຼາດເຂົ້າໃນການບໍລິຫານວຽກງານຂອງທຸລະກິດອົງກອນພາກລັດ ແລະ ສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງຊຳນານ.
- ວາງແຜນຍຸດທະສາດທາງການຕະຫຼາດເຂົ້າໃນວຽກງານບໍລິຫານທຸລະກິດ,ອົງກອນພາກລັດ ແລະ ສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເໝາະສົມ. 
- ຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການໃນແງ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂົງເຂດວຽກງານການຕະຫຼາດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວພ້ອມທັງມີວິຊາການທີ່ໜັກແໜ້ນ.
ກ້ານການນຳໃຊ້  - ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການຕະຫຼາດເຂົ້າໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດຂອງທຸລະກິດອົງກອນພາກລັດ ແລະ ສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
- ເລືອກເຝັ້ນເຄື່ອງມືທາງການຕະຫຼາດທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບທາງການແຂ່ງຂັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດໃນຍຸກໃໝ່.
ດ້ານທັກສະ  - ວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານການຕະຫຼາດເພື່ອໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດເຂົ້າໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ອົງກອນພາກລັດ ແລະ ສາກົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
- ປະເມີນແຜນການຕະຫຼາດເຂົ້າໃນການປ່ຽນແປງໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດ/ອົງກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ.
- ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ,ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນໜູ່ຄະນະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
- ສ້າງນັກການຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານດ້ານການຕະຫຼາດໃຫ້ກັບທຸລະກິດ,ອົງກອນພາກລັດ ແລະ ສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ  -    ສ້າງນັກການຕະຫຼາດທີ່ມີຄຸນສົມບັດ,ມີຈັນຍາບັນໃນອາຊີບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ສັງຄົມ. 

 

ແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີ,ແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີ​ທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155MT111

ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ

3(2-2-5)

2

155ST111

ສະຖິຕິສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ

3(2-2-5)

3

155EL101

ພາ​ສາ​ອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 1

2(2-0-4)

4

115LS101

ລາວ​ສຶກສາ 1

2(2-0-4)

5

015ND201

ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

3(0-2-6)

6

155FM111

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການ​ບໍລິຫານທຸລະກິດ

2(2-0-4)

7

115PO101

ການເມືອງ

2(2-0-4)

8

145PY101

ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ

2(2-0-4)

 

 

ລວມ

19(14-6-36)

 

  • ປີ​ທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155MB111

ຄະນິດສາດສໍາລັບທຸລະກິດ

3(2-2-5)

2

155SB111

ສະຖິຕິສໍາລັບທຸລະກິດ

3(2-2-5)

3

155EL102

ພາ​ສາ​ອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 2

2(2-0-4)

4

135LS102

ລາວ​ສຶກສາ 2

2(2-0-4)

5

155OM111

ການ​ບໍລິຫານ​ຫ້ອງການ

2(2-0-4)

6

155BG111

ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ​ ແລະ ການ​ປົກຄອງ

2(2​-0-4)

7

155PM111

ຫຼັກກາ​ນການ​ຕະຫລາດ

3(2​-​2​-​5)

8

155BC321

ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ສື່ສານ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ

2(2-0-4)

 

 

ລວມ

19(16-6-35)

 

  • ປີ​ທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155QA211

ເຕັກນິກປະ​ລິ​ມານສໍາລັບທຸລະກິດ

3(2​-​2​-​5)

2

155FA211

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການ​ບັນຊີ-ການເງິນ

3(2​-​2​-​5)

3

155EB211

ພາ​ສາ​ອັງກິດສໍາລັບທຸລະກິດ 1

2(2-0-4)

4

155MI211

ເສດຖະສາດ​ຈຸລະພາກ

3(2-2-5)

5

155MM221

ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ຕະຫລາດ

3(2​-2-​5)

6

155BL221

ກົດໝາຍທຸລະ​ກິດ

2(2-​0-4)

7

155CO201

ຄອມ​ພິວເຕີສໍາລັບທຸລະກິດ

3(2-2-5)

 

 

ລວມ

19(14-10-33)

 

  • ປີ​ທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155PP221

ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດ້ານ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ລາຄາ

3(2​-2-​5)

2

155BF211

ການ​ເງິນ​ທຸລະ​ກິດ 1

3(2​-​2​-​5)

3

155EB212

ພາ​ສາ​ອັງກິດສໍາລັບທຸລະກິດ 2

2(2-0-4)

4

155MA211

ເສດຖະສາດມະຫາ​ພາກ

3(2-2-5)

5

155OB211

ພຶດ​ຕິ​ກຳ​ ແລະ ການບໍລິຫານອົງ​ກ​ອນ

2(2​-0-4)

6

155AM221

ການບັນຊີ​ບໍລິຫານ

3(2-2-5)

7

155PA221

ການ​ໂຄສະນາ ​ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຕະຫລາດ

​3(2-2-5)

 

 

ລວມ

19(14-10-33)

  • ປີ​ທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155HR321

ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

3(2-2​-​5)

2

155SB321

ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

3(2-2-5)

3

155LM321

ການບໍລິຫານ​​ໂລ​ຈິດສະຕິກ

2(2-0​-4)

4

155MS321

ການ​ຕະຫລາດບໍລິການ

3(2-2​-5)

5

155GM321

ການ​ຕະຫລາດລະດັບໂລກ

3(2-2​-5)

6

155BM321

ການບໍລິຫານທະນາຄານ

3(2​-2-​5)

7

155DC321

ການ​ບໍລິຫານ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການຈັດ​ຈໍາໜ່າຍ

​3(2-2-5)

 

 

ລວມ

20(14-10-36)

 

  • ປີ​ທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155MR321

ວິທີການຄົ້ນຄວ້າສຳລັບ​ການຕະຫລາດ

3(2-2​-​5)

2

155NM321

ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່ລອງ

2(2-​0-4)

3

155GB321

ການບໍລິຫານທຸລະກິດລະດັບໂລກ

3(2-0​-​7)

4

155CB321

ພຶ​ດຕິ​ກຳ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ

3(2-​2-5)

5

155PR321

ການ​ປະຊາ​ສໍາພັນ​

2(2-​0-4)

6

155IS321

ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

2(2-0-4)

7

155SM421

ການບໍລິຫານ​ການ​ຂາຍ

3(2-2-5)

8

155TM421

ການຕະຫລາດການທ່ອງທ່ຽວ

3(2-2-5)

9

155SR321

ຝຶກ​ງານ ແລະ​ ທັດສະນະ​ສຶກສາ​​

2(0-0-6)

 

 

ລວມ

23(16-8-45)

 

  • ປີ​ທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155ST421

ການບໍລິຫານຍຸດທະສາດ

3(2-​2-5)

2

155PJ421

ການບໍລິຫານໂຄງການ

3(2-2-5)

3

155EN421

ການປະກອບກິດຈະການໃໝ່

3(2-2-5)

4

155IE421

ການ​ບໍລິຫາ​ນການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ ແລະ​ ສົ່ງ​ອອກ

2(2-0-​4)

5

155CC431

ການ​ບໍລິຫານຂ້າມ​ວັດ​ທະນະ​ທຳ

2(2-0-4)

6

155DM431

ການ​ຕະຫລາດດີຈີ​ຕອນ

3(2-2-5)

7

155SE421

ສຳ​ມະ​ນາ

2(2-0-4)

 

 

ລວມ

18(14-8-32)

 

  • ປີ​ທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 2)

/

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ຈຳນວນ ໜ່ວຍກິດ

1

155FP421

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

6(0-4-16)

 

 

ລວມ

6(0-4-16)

Main Menu