ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຄາດໝາຍຜົນການຮຽນຮູ້

 

PLOs

 

Description

PLO1

ອະທິບາຍທິດສະດີ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດທີ່ມີປະສິດທິພາບ

PLO2

ຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດໃນການບໍລິຫານໃນອົງກອນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

PLO3

ໄຈ້ແຍກສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

PLO4

ປະເມີນການວາງແຜນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການຕັດສິນໃຈໃນການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ

PLO5

ໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການແບບມືອາຊີບ

PLO6

ຄິດຄົ້ນແນວຄິດທຸລະກິດ ແລະ ກໍ່ສ້າງກິດຈະການໃໝ່ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.

PLO7

ວາງແຜນການດໍາເນີນງານທາງທຸລະກິດ.

PLO8

ກໍານົດທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການ ເຕັກນິກທີ່ໄດ້ຮຽນມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

PLO9

ສ້າງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

PL10

ຄິດຄົ້ນໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ການປະກອບກິດຈະການເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດຢ່າງເປັນມືອາຊີບ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ

 

 PLOs of Bachelor of Business Administration in General Business Management

 

 

PLOs

 

Description

PLO1

Explain the theories and tools for effective business management.

PLO2

Draft effective strategic plans for management in both public and private organisations.

PLO3

Examine the business environment.

PLO4

Evaluate actual work instances of planning, problem-solving, and decision-making.

PLO5

Apply the skills and knowledge of effective management and administration.

PLO6

Develop innovative business concepts and effectively launch new ventures.

PLO7

Plan business operations.

PLO8

Determine the theory and principles of techniques that have been learned to use in analyzing and solving real problems effectively.

PLO9

Develop a strategy for your group's efficient cooperation.

PL10

Create business consultancy for business development and growth in a respectable and moral way.

 

Main Menu