ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ, ສາຂາການບັນຊີການເງິນ

ຫຼັກສູດ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ​ການ​ບັນຊີ, ສາຂາ​ການ​ບັນຊີການ​ເງິນ​

Bachelor of Accountancy in Financial Accounting  Program

 

ຜົນການຮຽນຮູ້ ແລະ ອາຊີບທີ່ສາມາດປະກອບໄດ້ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາ

ດ້ານຄວາມຮູ້:  - ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການບັນຊີ, ພາສີ-ອາກອນໄປໃຊ້ໃນການກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ ໂດຍສະເພາະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນໍາວຽກງານການບັນຊີ.
-ວິເຄາະບັນດາເອກະສານລາຍງານການເງິນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ານການລາຍງານການເງິນ ແລະ ຫລັກການບັນຊີ.
- ວິເຄາະບັນດາກົດຫມາຍໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍດ້ານທາງການ ບັນຊີ
ດ້ານທັກສະ -  ເຮັດວຽກໃນອົງການຕ່າງ ເປັນໜູ່ຄະນະຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ດ້ານການນໍາໄຊ້  - ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບຫລັກການທາງດ້ານວຽກງານການບັນຊີຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພາກລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂັງກົມບັນຊີ.
- ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ (Notes to Accounts) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໜາຍການບັນຊີ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
- ດໍາເນີນວຽກງານນັກຊ່ຽວຊ່າງທາງດ້ານການບັນຊີໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
- ປະຕິບັດຈັນຍາບັນທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ  - ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໜ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງມືອາຊີບ.

 

ແຜນການຈັດຕັ້ງຮຽນ-ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ 

ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 1)

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 115PO101 ການເມືອງ 2(2-0-4)
2 115LS101 ລາວສຶກສາ 1 2(2-0-4)
3 145PY101 ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ 2(2-0-4)
4 155EL101 ພາສາອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 1 2(2-0-4)
5 155MT111 ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 3(2-2-5)
6 155ST111 ສະຖິຕິສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 3(2-2-5)
7 155PE111 ຫຼັກການເສດຖະສາດ 3(3-0-6)
ລວມ 17(15-4-32)

ປີທີ 1 (ພາກຮຽນທີ 2)

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 135LS102 ລາວສຶກສາ 2 2(2-0-4)
2 155EL102 ພາສາອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 2 2(2-0-4)
3 155CO101 ຄອມພິວເຕີສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ການຄ້າ 3(2-2-5)
4 155ME111 ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ 3(2-2-5)
5 155SC111 ສະຖິຕິສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 3(2-2-5)
6 155MO111 ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 3(2-2-5)
7 155MC111 ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 3(2-2-5)
ລວມ 19(14-10-33)

ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 1)

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 155EC221 ພາສາອັງກິດສຳລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 1 2(2-0-4)
2 155IL211 ກົດໝາຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 3(3-0-6)
3 155EH211 ຈັນຍາບັນທາງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 3(3-0-6)
4 155IT211 ຫຼັກການຄ້າ 3(3-0-6)
5 155FA211 ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຊີການເງິນ 3(2-2-5)
6 155TT211 ທຸລະກິດຂາຍສົ່ງ ຂາຍຍ່ອຍ 3(3-0-6)
7 155TM211 ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 3(3-0-6)
ລວມ 20(19-2-39)

ປີທີ 2 (ພາກຮຽນທີ 2)

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 015ND201 ການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 3(0-2-6)
2 155IE221 ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ 3(2-2-5)
3 155BE221 ເສດຖະສາດທຸລະກິດ 3(2-2-5)
4 155DT221 ການຄ້າພາຍໃນ 3(3-0-6)
5 155DM221 ການຕະຫຼາດ ດິຈິຕໍ 2(2-0-0)
6 155EC222 ພາສາອັງກິດສຳຫຼັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 2 2(2-0-4)
7 155DW221 ການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊໃນທຸລະກິດ 3(2-2-5)
ລວມ 19(13-8-31)

ປີທີ 3 (ພາກຮຽນທີ 1)

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 155EC321 ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ 3(2-2-5)
2 155EM321 ເສດຖະມິຕິ 3(2-2-5)
3 155TP321 ທິດສະດີ ແລະ ນະໂຍບາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 3(3-0-6)
4 155LM321 ການບໍລິຫານໂລຈິສຕິກສ 3(3-0-6)
5 155TI321 ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການປະກັນໄພ 3(3-0-6)
6 155CC321 ພາສາອັງກິດສໍາລັບການສື່ສານທາງທຸລະກິດ 2(2-0-4)
7 155PM331 ຫຼັກການຕະຫຼາດ 3(2-2-5)
ລວມ 20(17-6-37)

ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 1)

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 155NP421 ການປະກອບກິດຈະການ 3(3-0-6)
2 155II421 ເສດຖະສາດການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ 3(3-0-6)
3 155TS421 ການຄ້າໃນຂະແໜງການບໍລິການ 3(3-0-6)
4 155RC421 ວິທີຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 3(3-0-6)
5 155IP421 ການຊຳລະຄ່າສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 3(3-0-6)
ລວມ 15(15-0-30)

ປີທີ 4 (ພາກຮຽນທີ 2)

ລຳດັບ ລະຫັດວິຊາ ຊື່ວິຊາ ຈໍານວນໜ່ວຍກິດ
1 155SI421 ສຳມະນາສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ 2(2-0-4)
2 155FP421 ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6(0-2-16)
ລວມ 8(2-2-20)

 

 

 

Main Menu