ຫຼັກສູດເສດຖະສາດນຳໃຊ້

 

ຊື່​ຫຼັກສູດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາ​ຕີ​ເສດຖະສາດ​ ສາຂາ​ເສດຖະສາດ​ນໍາ​ໃຊ້
Bachelor of Economics Program in Applied Economics

ຜົນການຮຽນຮູ້ Program Learning Outcome:

ດ້ານຄວາມຮູ້:  - ອອກແບບວິທີການ ແລະ ປະຕິບັດ ການສໍາຫຼວດຂໍ້ມູນທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
- ຄາດປະມານ ແລະ ພະຍາກອນຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍວິທີການທາງວິທະຍາສາດ
- ພັດທະນາຮູບແບບການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ວຍວິທີການທາງວິທະຍາສາດ
- ປະເມີນຄວາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
- ຄັດເລືອກນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ
- ສົມທຽບວິທີການສຶກສາ ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງວິທະຍາສາດ
ດ້ານທັກສະ  - ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນຫມູຄະນະໃນການວິເຄາະນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
- ນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມທາງສະຖິຕິໃນການຄົ້ນຄ້ວາທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ  - ສະແດງຄວາມມີ ສິນທຳ, ຈາລິຍະທຳ, ຄວາມສຳນຶກຕໍ່ກົດໝາຍໃນການປະກອບອາຊີບ

 

ປີທີ 1

ພາກຮຽນທີ 1

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ໝາຍເຫດ

1

115PO101

ການເມືອງ

2(2-0-4)

 

2

115LS101

ລາວສຶກສາ 1

2(2-0-4)

 

3

145PY101

ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ

2(2-0-4)

 

4

155EL101

ພາສາອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 1

2(2-0-4)

 

5

155MT111

ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ

3(2-2-5)

 

6

155ST111

ສະຖິຕິສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ

3(2-2-5)

 

7

155HL101

ປະຫວັດສາດເສດຖະກິດລາວ

2(2-0-4)

 

8

155PE111

ຫຼັກການເສດຖະສາດ

3(3-0-6)

 

ລວມ:

19(17-4-36)

 

 

ປີທີ 1

ພາກຮຽນທີ 2

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ໝາຍເຫດ

1

155MI111

ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 1

3(2-2-5)

 

2

155MA111

ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 1

3(2-2-5)

 

3

135LS101

ລາວສຶກສາ 2

2(2-0-4)

 

4

155EL102

ພາສາອັງກິດສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 2

2(2-0-4)

 

5

155ME112

ຄະນິດສາດສໍາລັບເສດຖະສາດ

3(2-2-5)

 

6

155SE111

ສະຖິຕິສໍາລັບເສດຖະສາດ

3(2-2-5)

 

7

155CO101

ຄອມພິວເຕີສໍາລັບເສດຖະສາດ ແລະ ການຄ້າ

3(2-2-5)

 

8

015ND201

ສຶກສາປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ

3(0-2-6)

 

ລວມ:

22(14-12-39)

 

 

 

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ 1

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ໝາຍເຫດ

1

155EC221

ພາສາອັງກິດສຳຫລັບເສດຖະສາດ 1

2(2-0-4)

 

2

155MI212

ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ 2

3(2-2-5)

 

3

155MA212

ເສດຖະສາດມະຫາພາກ 2

3(2-2-5)

 

4

155CE211

ເສດຖະສາດປຽບທຽບ

3(3-0-6)

 

5

155AE211

ເສດຖະກິດ​ອາຊີ ແລະ ລາວ

3(3-0-6)

 

6

155IP221

​ເສດຖະສາດອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ​ ນະ​ໂຍບາຍ

3(3-0-6)

 

7

155AC211

​​ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຊີການເງີນ

3(2-2-5)

 

ລວມ:

20(17-6-37)

 

 

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ 2

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ໝາຍເຫດ

1

155PF221

ເສດຖະສາດ​ການ​ເງິນ​ພາກ​ລັດ

3(3-0-6)

 

2

155EC222

ພາສາອັງກິດສຳຫລັບເສດຖະສາດ 2

2(2-0-4)

 

3

155MB221

​ເສດຖະສາດ​ເງິນຕາ ແລະ ການທະນາຄານ

3(3-0-6)

 

4

155DP221

​ເສດຖະສາດ​ພັດທະນາ

3(3-0-6)

 

5

155IE221

​ເສດຖະສາດ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດ

3(2-2-5)

 

6

155SM221

ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ-ກາງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຂ້າມ​ຜ່ານ

3(3-0-6)

 

ລວມ:

17(16-2-33)

 

 

ປີທີ 3

ພາກຮຽນທີ 1

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ໝາຍເຫດ

1

155SD321

ການສໍາຫຼວດ ແລະ ບໍລິຫານຂໍ້ມູນ

3(2-2-5)

 

2

155EM321

​ເສດຖະມິ​ຕິ 1

3(3-0-6)

 

3

155PA321

ການ​ວາງ​ແຜນ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ໂຄງການ

3(2-2-5)

 

4

155PP321

​ການ​ວິ​ເຄາະ​ລາຄາ ​ແລະ ການ​ຜະລິດ

3(3-0-6)

 

5

155CB321

​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຕົ້ນ​ທຶນ ​ແລະ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ

3(3-0-6)

 

6

155FE321

​ເສດຖະສາດການເງິນທຸລະກິດ

3(2-2-5)

 

ລວມ:

18(15-6-33)

 

 

ປີທີ 3

ພາກຮຽນທີ 2

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ໝາຍເຫດ

1

155EM322

​ເສດຖະມິ​ຕິ 2

3(2-2-5)

 

2

155AE321

​ເສດຖະສາດ​ກະສິກຳ

3(3-0-6)

 

3

155SM331

ຕະຫຼາດ​ຫຼັກ​ຊັບ

3(3-0-6)

 

4

155LE321

​ເສດຖະສາດ​ແຮງ​ງານ

3(3-0-6)

 

5

155HE321

ເສດຖະສາດສາທາລະນະສຸກ

3(3-0-6)

 

6

155TT321

​ເຝິກ​ງານ ແລະ ທັດສະນະ​ສຶກສາ

2(0-0-6)

 

7

155TE321

​ເສດຖະສາດຄົມມະນາຄົມ

3(3-0-6)

 

ລວມ:

20(17-2-35)

 

 

ປີທີ 4

ພາກຮຽນທີ 1

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

ໝາຍເຫດ

1

155RM421

​ວິທີ​ຄົ້ນຄວ້າສໍາລັບເສດຖະສາດ

3(3-0-6)

 

2

155EM423

ເສດຖະມິຕິ 3

3(2-2-5)

 

3

155EP421

ນະ​ໂຍບາຍ​​ເສດຖະກິດ

3(3-0-6)

 

4

155NE421

ເສດຖະສາດ​ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

3(3-0-6)

 

5

155SE421

ສຳ​ມະ​ນາ

2(0-2-4)

 

6

155DA421

​ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ

3(3-0-6)

 

ລວມ:

17(14-4-33)

 

 

ປີທີ 4

ພາກຮຽນທີ 2

ລຳດັບ

ລະຫັດວິຊາ

ລາຍວິຊາ

ໜ່ວຍກິດ

1

155FP421

​ບົດໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ

6(0-2-16)

ລວມ:

6(0-2-16)

 

Main Menu