ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ

ຊື່​ຫຼັກສູດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking

ຜົນການຮຽນຮູ້ Program Learning Outcome

  ດ້ານຄວາມຮູ້:  - ຈຳແນກທິດສະດີຫຼັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ ໃນແກ້ໄຂປັນຫາໃນທາງທິດສະດີ ແລະ ທາງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖຶກຕ້ອງ
 - ສັງລວມຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ, ແນວຄິດ ແລະ ທັກສະການເຮັດວຽກໃນດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານຢ່າງມີຫຼັກການ.
     ກ້ານການນຳໃຊ້  - ນຳໃຊ້ທິດສະດີຫຼັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານເຂົ້າໃນແກ້ໄຂປັນຫາໃນທາງທິດສະດີ ແລະ ທາງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຖຶກຕ້ອງ
 - ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຢ່າງມືອາຊີບ.
 - ນຳໃຊ້ເຕັກນິກທາງປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ
 - ຄາດຄະເນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດໄດ້ຢ່າງມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ.
 - ຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການໃນແງ່ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບໃນຂົງເຂດການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ ຢ່າງຊຳນິຊຳນານ ແລະ ມີວິທະຍາສາດທີ່ແນ່ນອນ
ດ້ານທັກສະ  - ໝູນໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນການວິເຄາະບັນຫາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.
 - ເຮັດວຽກເປັນໝູ່ຄະນະໃນບົດບາດຂອງຜູ້ນຳ ແລະ ຜູ້ຕາມໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ
            ດ້ານທັກສະທາງສັງຄົມ  - ດຳເນີນງານທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານ ຢ່າງມີຈັນຍາບັນຕໍ່ພາກທຸລະກິດ, ພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
 - ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການເງິນ ແລະ ການທະນາຄານກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນໄດ້.

 

ແຜນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນໃນແຕ່ລະປີ, ແຕ່ລະພາກຮຽນ

ປີທີ 1

ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155MT111

ຄະນິດສາດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

3 (2-2-5)

2

155ST111

ສະຖິຕິສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

3 (2-2-5)

3

155EL101

ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ທຸລະກິດ 1

2 (2-0-4)

4

115LS101

ລາວສຶກສາ 1

2 (2-0-4)

5

145PY101

ຈິດຕະວິທະຍາ

2 (2-0-4)

6

155FM111

ພື້ນຖານການບໍລິຫານ

2 (2-0-4)

7

115PO101

ການເມືອງ

2 (2-0-4)

ລວມ

16 (14-4-30)

 

 

ປີທີ 1

ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155MB111

ຄະນິດສາດສຳລັບບໍລິຫານທຸລະກິດ

3 (2-2-5)

2

155SF111

ສະຖິຕິສຳລັບການເງິນ

3 (2-2-5)

3

155EL102

ພາສາອັງກິດສຳລັບເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

2 (2-0-4)

4

135LS102

ລາວສຶກສາ 2

2 (2-0-0)

5

155BG111

ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ການປົກຄອງ

2 (2-0-4)

6

015ND101

ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

3 (0-2-6)

7

155PM111

ຫຼັກການຕະຫລາດ

3 (2-2-5)

ລວມ

18 (12-8-33)

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155QA211

ເຕັກນິກປະລິມານ

3 (2-2-5)

2

155FA211

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບບັນຊີການເງິນ

3 (2-2-5)

3

155EF211

ພາສາອັງກິດສຳລັບການເງິນ 1

2 (2-0-4)

4

155MI211

ເສດຖະສາດຈຸລະພາກ

3 (2-2-5)

5

155MK221

ການບໍລິຫານການຕະຫລາດ

3 (2-2-5)

6

155BL221

ກົດຫມາຍທຸລະກິດ

2 (2-0-4)

7

155CO201

ຄອມພິມເຕີີສຳລັບທຸລະກິດ

3 (2-2-5)

 

19 (14-10-33)

ປີທີ 2

ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155PO221

ການບໍລິຫານການຜະລິດ ແລະ ການດຳເນີນງານ

3 (2-2-5)

2

155BF211

ການເງິນທຸລະກິດ 1

3 (2-2-5)

3

155EF212

ພາສາອັງກິດສຳລັບການເງິນ 2

2 (2-0-4)

4

155MA211

ເສດຖະສາດມະຫາພາກ

3 (2-2-5)

5

155AM221

ບັນຊີບໍລິຫານ

3 (2-2-5)

6

155EF321

ສະຖິຕິນຳໃຊ້ທາງການເງິນ

3 (2-2-5)

7

155AG231

ການບໍລິຫານທຸລະກິດການກະເສດ

2 (2-0-4)

ລວມ

19 (14-10-33)

ປີທີ 3

ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155HR321

ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

3 (2-2-5)

2

155BF322

ການເງິນທຸລະກິດ 2

3 (2-2-5)

3

155RI321

ການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການປະກັນໄພ

3 (2-2-5)

4

155BA321

ບັນຊີທະນາຄານ 1

3 (2-2-5)

5

155RE321

ການເງິນອະສັງຫາລິມມະຊັບ

2 (2-0-4)

6

155BM321

ການບໍລິຫານທະນາຄານ 

3 (2-2-5)

7

155FM321

ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດການເງິນ

2 (2-0-4)

ລວມ

19 (14-10-33)

ປີທີ 3

ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155BA322

ບັນຊີທະນາຄານ 2

3 (2-2-5)

2

155FA321

ການວິເຄາະທາງການເງິນ

3 (2-2-5)

3

155PF321

ການບໍລິຫານການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ 

3 (2-2-5)

4

155IS321

ການບໍລິຫານທຸລະກິດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

2 (2-0-4)

5

155TA321

ສ່ວຍສາອາກອນ

3 (2-2-5)

6

155IF321

ການບໍລິຫານການເງິນລະຫວ່າງປະເທດ

2 (2-0-4)

7

155PU321

ການບໍລິຫານການເງິນພາກລັດ 

2 (2-0-4)

8

155IA331

ຝຶກງານ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ

2 (0-0-6)

ລວມ

20 (18-10-47)

 ປີທີ 4

ພາກຮຽນທີ 1

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155ST421

ການບໍລິຫານຍຸດທະສາດ

3 (2-2-5)

2

155PJ421

ການບໍລິຫານໂຄງການ

3 (2-2-5)

3

155SA421

ວິເຄາະຫຼັກຊັບ

3 (2-2-5)

4

155CB421

ການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ

3 (2-2-5)

5

155CM421

ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ

3 (2-2-5)

6

155RF421

ວິທີຄົ້ນຄວ້າສຳລັບການເງິນ

2 (2-0-4)

7

155SE421

ສຳມະນາ 

2 (2-0-4)

ລວມ

19 (14-10-33)

ປີທີ 4

ພາກຮຽນທີ 2

ລ/ດ

ລະຫັດວິຊາ

ຊື່ວິຊາ

ລະຫັດໜ່ວຍກິດ

1

155FP421

ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນ

6 (0-2-16)

ລວມ

6 (0-2-16)

 

Main Menu