ຮສ. ກ້າ ໄຟດ່າງລໍເບຣຍຢາວ

 

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາ: ເສດຖະສາດການເງິນພາກລັດ

ຈົບການສຶກສາ: ປະລິນຍາໂທ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກຽວໂຕ,

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Main Menu