ຮສ. ປອ. ມູນິກ ບຸນຍະລາສີ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

Curriculum Vitae

 

Name:                         Munic Boungnarasy Ph.D

 

Gender:                       Female

Nationality:                Lao

Place of Birth:             Viengkeo Village, Luangprabang District,

Luangprabang Province.

Current Address:         Dondeng Village, Chanthabury District,

Vientiane Capital.

 

Office Address:           Dongdok Campus, PO Box 7322, the Faculty of Economics and Business Management (FEBM), National University of Laos (NUOL), Vientiane Capital.

 

Mobile Number:         856- 20- 22237720

Email Address:           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Education:                  - 2015, Ph. D in Economics. Graduate School of Economics, Kobe University, Japan.

- 2007-2011, completed doctoral course works at the Graduate School of Economics, Kobe University, Japan.

                                    - 2005-2007, studied and attained Master Degree in economics from the Graduate School of Economics, Kobe University, Japan.

 

Experience:                 - 2011- present, work as a researcher and lecturer at the Faculty of Economics and Business Management (FEBM), National University of Laos (NUOL), Lao PDR.

 

 Academic Training:    

- September 2019 to March 2020, successfully completed the six-months research and training at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia.

- September 2013 to November 2013, having participated in and completed the Intensive English language program. Ateneo de Manila University, Philippines.

- August to December 2001, satisfactorily participated in the long-term training on a wide range of Sustainable Development Courses at Den Internationale Hojskole. Copenhagen, Denmark.

 

Research Work:         

"Health care expenditures in Asia countries: Panel data analysis," Economics Bulletin, AccessEcon, vol. 31(4), pages 3169-3178.

                                   

“Panel Data Analysis of Public Expenditures on Education, Health, Social Security and Welfare, and Economic Growth: Lessons from Asian Countries” (2010), Graduate School of Economics, Kobe University.

 

“An analysis of workers ‘household income distribution in Japan” (2007), Graduate school of Economics, Kobe University.

Srithilat, khaysy and Boungnarasy, Munic, Lancang-Mekong Regional Tourism Cooperation Mechanism: Towards A Regional Frame from Lao PDR (2022).

- ປັດໃຈກຳນົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ, ມູນິກ ບຸນຍະລາສີ, ທັດນິຍົມ ສຸກສອນ ແລະ ເຢຍຄ້າງ ປ່າງຊ້າງ, ວາລະສານລາວ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສະບັບ Vol 1, No.1 ທັນວາ, 2021.

- ວິເຄາະປັດໃຈກຳນົດລາຄາຫ້ອງພັກຂອງໂຮງແຮມໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນດ້ວຍວິທີ Hedonic Pricing Model (2021)

- ການວັດແທກຄວາມເຕັມໃຈຈ່າຍຕໍ່ການບໍລິໂພກ ປາສະອາດໃນ ສປປ ລາວ, ຄໍານີກອນ ສີປະເສີດ, ວິຣິຍະສັກ ສີສຸພັນທອງ ແລະ ມູນິກ ບຸນຍະລາສີ, ວາລະສານລາວ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, Vol 1, No.1 ທັນວາ, 2021.

Main Menu