ອຈ.ປອ.ນ. ສາຍຄຳ ພົງສະຫວັດ

ອາຈານສອນ

 

ອຈ.ປອ.ນາງ ສາຍຄໍາ ພົງສະຫວັດ

Assist. Prof. Saykham PHONGSAVATH Ph.D. (in HRD)

               - ອາຈານຮັບເຊີນ

- ພະນັກງານບໍານານ ສັງກັດທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Mobile & WhatsApp: 020 55699617

 

ປະສົບການໃນວຽກງານ

          2015-2023: Lecturer of FEM

            2010-2014: Head of Business Management Department, Lecturer

            2008-2009: Deputy Head of Business Management Department, Lecturer

            2000-2007: Head of Library Division, Lecturer

            1996-1999: Secretary of FEM

ປະສົບການໃນການສຶກສາ

          2016:  Ph.D. in Human Resource Development (HRD), International

                 Graduate Studies Human Resource Development Center, Burapha

                 University, Chon Buri, Thailand.                    

      2008:  Master of Management in Human Resource Management (HRM),

                 Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University,

                 Chon Buri, Thailand.

      2003:  Bachelor of Art in English, Faculty of Letters, National University of Laos.

 

      1988:  Bachelor of Art in Russian, Pedagogical University of Vientiane. 

ວິຊາທີ່ສອນ

- Seminar in Problems and Issues of Business Management 4.0 : HRM topic (Ph.D.)

- Human Resource Management & Leadership (MBA)

- Organizational Behavior Management (BBA) and (MBA)

- Seminar I, II (MBA)

- Human Resource Management (BBA)

- Business Ethics & Good Governance (BBA)

- Cross-Cultural Management (BBA)

 

 

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໜ້າສົນໃຈ

Human Resource Development

                   -Training & Development Need

Human Resource Management

- Work Motivation of Employees

- Compensation Management

- Welfare Management that Affects Motivation

- Morale in working of employees

Organizational Management

 - Organizational Commitment/Engagement

 - Learning Organization

Cross-Cultural Management:

       - Working Culture of Employees within a Joint Venture Companies.

Leadership

Business Ethics

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

 

PHONGSAVATH, S., SOMPASEUTH, S., XAISONGKHAM, S., XAYAVONG, P., SAYAVONG, V., SOMPHON, V. (2021). The Effects of Corporate Social Responsibility on Customers’ Loyalty in Lao PDR; European Journal of Business Management; ISSN 2222-1905 (Paper); ISSN 2222-2839 (Online).

PHONGSAVATH, S., TUBSREE, C., & SAKULKOO, S. (2017).  Graduates’ Performance of Business Administration Program at the National University of Laos, HRD Journal, Vol. 8, No.1. 

SIRISACK, D., XAYAVONG, S., PHONGSAVATH, S., & VONGSANGA., N. (2014). The Characteristics and Motivations of Foreign Tourists Who Visit LuangPrabang Province, Lao PDR, International Journal of Business and Social Science, Vol. 5, No. 9.

ຜົນງານການຮຽບຮຽງ, ກວດແກ້ຕໍາລາ ແລະ ເອກະສານປະກອບການສອນ

- ຈັນຍາບັນທາງທຸລະກິດແລະການປົກຄອງ (Business Ethics and Good Governance)

- ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະພາວະຜູ້ນໍາ (Human Resource Management & Leadership)

- ການສື່ສານທາງທຸລະກິດ (Business Communication)

- ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນແລະອົງການ (Personnel and Organization Management)

-  Seminar in Problems and Issues of Business Management 4.0 : (HRM topic)

-  ພຶດຕິກໍາການບໍລິຫານອົງກອນ (Organizational Behavior Management)

-  ສໍາມະນາ I, II (Seminar I, II)

-  ການບໍລິຫານຂ້າມວັດທະນະທໍາ (Cross-Cultural Management)

 

Vientiane, 4.6.2023

 

            Saykham Phongsavath

Main Menu