ອຈ.ປທ.ນ. ຈັນປະເສີດ ວົງພູທອນ

ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາບໍລິຫານອົງການແລະບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

 

Professor. Chanpaseuth Vongphoutone MBA.

ສັງກັດ: ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່:

Prof. Chanpaseuth Vongphoutone MBA.

Faculty of Economics and Business Management, NUOL

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mobile:       +856-20-54242851

WhatsApp:  +856-20-54242851

ປະສົບການໃນການສຶກສາ

 • 2006-2007 [BBA] General Business Administration (Laos)
 • 2010-2011 [MBA] (Laos)

 

ຜົນງານການຂຽນຕໍາລາ ແລະ ເອກະສານປະກອບການສອນ

 • Import-Export Management
 • Logistics Management
 • Tourism Management

ວິຊາທີ່ສອນ

 • Logistics Management (BBA) and (MBA)
 • English (BBA) and (MBA)
 • Import – Export (BBA)
 • Tourism Management (BBA)
 • Entrepreneurship and New Venture (BBA)
 • Small Business Management (BBA)

 

ຫົວຂໍ້ນຳພາວິທະຍານິພົນທີ່ຜ່ານມາ

 • Factors Influencing Decision Making of Students to Study in Rattana Institute

of Business Administration

 • Customer’s Satisfaction toward Service of BCEL Community Money Express

or BCOME  in Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Bolikhamxay Branch

 

 • Consumer’s Behavior and Satisfaction of Using Service of Foodpanda in

 Vientiane Capital

 • Motivation Performance of employees at the General Logistic Department

 of Ministry of Public Security

 • Behavior and Factors Affecting the Decision Making on Purchasing Products

from the Online (Social media) of students in Rattana Institute of Business

Administration

 • A Study On Behavior and Marketing Mix Factors Affecting Customers`

Decisions in Choosing Manivanh Restaurant, Houaysiet Village, Paksan

District, Bolikhamxay Province

 • A Study on Consumer’s consumption behavior and Factors influencing

consumer of Sinouk Coffee in Vientiane City

 

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ທີ່ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ

MAIN PUBLICATIONS

 

 

 

Main Menu