ອຈ.ປທ.ນ. ຂັນປະທີບ ເທບພະວົງສາ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາບໍລິຫານການຜະລິດ ແລະ ໂລຈິສຕິກ

 I. ຂ ໍ້ ມູ ນ ສ່ ວ ນ ຕົ ວ
ຊ ື່ ແ ລ ະ ນ າ ມສ ະ ກຸ ນ : ອ ຈ . ປ ທ. ຂັ ນ ປ ະ ທີ ບ ເ ທ ບ ພ ະ ວົ ງ ສ າ
ບ້ າ ນ ຢູູ່ປັ ດ ຈຸ ບັ ນ : ໂ ນ ນ ແ ສ ງ ຈັ ນ
ສ ະ ຖ າ ນ ທີື່ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ : ຄ ສ ບ ເ ບີ ໂ ທ: 2222 - 2 8 3 6
ວັ ນ ເ ດ ອ ນ ປີ ສັ ງ ກັ ດ ລັ ດ : 0 1 / 1 0 / 2 0 0 1
ຕໍ າ ແ ຫນ່ ງ ລັ ດ : ຫົ ວ ຫນ້ າ ຫນ່ ວ ຍ ງ າ ນ ບ ລິ ຫ າ ນ ໂ ລ ຈິ ດ ສ ຕິ ກ
E- M A I L : K H A N PA T H I P. T H @ G M A I L . C OM
II. ວຸ ດ ທິ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ
- ລ ະ ດັ ບ ປ ະ ລິ ນ ຍ າ ຕີ:
2 0 0 0 ປ ະ ລິ ນ ຍ າ ຕີ ສ າ ຂ າ ບ ລິ ຫ າ ນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ , ຄ ະ ນ ະ ບ ລິ ຫ າ ນ ທຸ ລ ະ ກິ ດ ມະ ຫ າ ວິ ທ ະ ຍ າ ໄ ລ
ວູ ຫັັ້ ນ ສ ປ ປ ຈີ ນ
- ລ ະ ດັ ບ ປ ະ ລິ ນ ຍ າ ໂ ທ :
2 0 0 5 M A S T E R I N M A R K E T I N G .
U N I V E R S I T Y O F M A R K

 


ວຊາ
ີ່
ທສອນ

1. Principle of Marketing 2. Marketing Management 3. Product and Price Strategy
4. Distribution and Channel 5. International Marketing
6. International Business Management 7. Tourism Management
▪ ຜ

ນງານການ

ສກສາຄ

ົ້
ນຄົ້ວາ
ີ່
ທຜີ່
ານມາ ແລະ ປະຈ1.ຶ
ສກສາ ສະພາບ ແລະ ບ

ນຫາ ຂອງອຸ

ດສະຫະກ

າການທ
ີ່
ອງທ
ີ່
ຽວ ສປປລາວ ກ

ລະ


ສກສາ:
ລສ

ດທ
ີ່
ອງ


ີ່
ຽວໃນນະຄອນຫ

ວງວຽງຈ

(Study on Current situation and Problems of Lao Tourism industry Focus The
Travel Companies In Vientiane Capital)
2.ຮີ່ ວມເຮ

ດຄ

ົ້
ນຄວົ້

າການ

ວໄຈພ

ດຕາຜ
ົ້ ໍ


ລໂພກຂອງ4ປະເທດລ

ີ່ ມແມີ່ ໍ

ົ້
າຂອງກ

ມະຫາ

ວທະຍາໄລຂອນ

ແກີ່ ນ (CLMV)
▪ ຫົົ້
ີ່
ທສ

ນໃຈໃນການຄ

ົ້
ນຄວົ້

1. ກີ່
ຽວກ

ບການຕະຫ

າດ ເປັ
ນຕ


ົ້
ນ:

ສກສາປັ

ດໄຈ
ີ່
ທມ


ນຕ

ີ່
ການຕ


ສນໃຈເ

ລອກ


ົ້ .......,

ສກ

ສາປັ

ດໄຈ
ີ່
ທມ


ນຕ

ີ່
ການຕ


ສນໃຈເ

ລອກຊ

ມໃຊົ້ຜະ

ລດຕະພ

ນຫື
ລການ.....ກີ່
ຽວກສກສາດຕາ, ຄວາມເພ

ີ່
ງພ
ໍ ໃຈຂອງລ
ກຄົ້
າຫື


ົ້ຊ

ມໃຊົ້ ຜະ

ລດຕະພ

ນຫື

ການໃຫົ້ໍ


ລການ....

2.ຶ
ສກສາກີ່
ຽວກ

ບ Human Resources Management ເປັ
ນຕ


ົ້
ນ : ແຮງຈ
ງໃຈ
ີ່
ທມ


ນຕ

Main Menu