ຮສ.ປອ. ທອງວັນ ສິຣິວັນ

ຮອງຫົວໜ້າພາກວິຊາ

 

Assoc. Professor Thongvanh Sirivanh PhD.

ສັງກັດ: ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ພາກວິຊາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່: 

Assoc. Prof. Thongvanh Sirivanh Ph.D.

Faculty of Economics and Business Management, NUOL

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mobile:       +856-20-55965635WhatsApp:  +856-20-99999193ປະສົບການໃນການສຶກສາ

 • 1983-1988 [BBA] Industry Management (Slovakia Republic) 1983-1988 [MBA] Business Management (Slovakia Republic)
 • 1997-2000 [MBE] Business Education (Thailand)
 • 2003 [Certificated] Marketing Research (Japan)
 • 2007 [Certificated] Business Teaching Methods (Japan)
 • 2001-2002 [Certificated] International Relation and European (Belgium) 
 • 2003-2004 [Certificated] Accounting and Finance (France)
 • 2010-2013 [PhD] Management Sciences (Thailand)
ປະສົບການໃນການສຶກສາ1988-1996: National Polytechnic Institute-NPI
 • 1996-Present: National University of Laos, FEM

ຜົນງານການຂຽນຕໍາລາແລະເອກະສານປະກອບການສອນ

 • Small Business Management
 • Research Methodology
 • Principle of Marketing
 • Financial Management
 • Statistics for Business
 • Entrepreneurship and New Venture
 • Global Marketing
 • Advanced Marketing Management
 • International Business Management
 • Introduction to Management
 • Entrepreneurship and New Venture Creation
 • Marketing Research
 • Strategy Brand Management
 • Promotion and Advertising
 • Tourism Marketing
 • Theory of Management
ວິຊາທີ່ສອນ
 • Financial Management (MBA)
 • Marketing Management (BBA)
 • Research Methods (BBA)
 • Research Methods and Statistics for Business (MBA)
 • Entrepreneurship and New Venture (MBA)
 • Global Marketing (MBA)
 • Digital Marketing (BBA) and (MBA)
 • Brand Management (MBA) 
 • Advertising and Promotion (MBA)
 • Marketing Research (BBA)
 • Research Methods and Statistics for Marketing (MBA)
 • Small Business Management (BBA)
 • Tourism Marketing(BBA)
 • Accounting (BBA)
 • Advanced Marketing Management(MBA)
 • Marketing Strategy (MBA)
 • Seminar in Management 4.0 (Ph.D.)
 • Seminar in Marketing 4.0 (Ph.D.)
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ສົນໃຈ (Research Interest)
 • Marketing Orientation and SMEs Growth
 • Entrepreneurial Orientation and Business Performance
 • Technology Acceptant Model and Decision making
 • E-Wallet, QR code and i-Banking and Perception
 • Customer Satisfaction 
 • Marketing Mix factors affecting towards decision to buy
 • Organizational Commitment /Engagement
 • Job Satisfaction and Business Performance
 • Technology Acceptant Model and Human Resource Management
ຫົວຂໍ້ນຳພາວິທະຍານິພົນທີ່ຜ່ານມາ
 • Factors Influencing Decision Making of Students to Study in Rattana Institute of Business Administration
 • Customer’s Satisfaction toward Service of  BCEL Community Money Express or BCOME  in Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Bolikhamxay Branch

 

 • Consumer’s Behavior and Satisfaction of Using Service of Foodpanda in Vientiane Capital
 • Motivation Performance of employees at the General Logistic Department  of Ministry of Public Security
 • Behavior and Factors Affecting the Decision Making on Purchasing Products  from the Online (Social media) of students in Rattana Institute of Business Administration
 • A Study On Behavior and Marketing Mix Factors Affecting Customers` Decisions in Choosing Manivanh Restaurant, Houaysiet Village, Paksan District, Bolikhamxay Province
 • A Study on Consumer’s consumption behavior and Factors influencing consumer of Sinouk Coffee in Vientiane City

 

ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ທີ່ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າ
MAIN PUBLICATIONS

Sirivanh, T.(2012). Growth of Small and Medium Enterprises in Lao People’s 

Democratic Republic under Competition of ASEAN Economic Community. 

NCAM: The 4th  National Conference on Administration and Management. Prince of Songkla University. [Proceeding]  

Sirivanh, T. (2012). Factors Affecting Toward Growth of SMEs in Lao PDR. The 

first  National Graduate Conference, Political Science Association, Kasetsart University.  [Proceeding]  

Sirivanh, T., & Chaikeaw, A. (2012). Factors Affecting toward Growth of Small 

and Medium Enterprises in Lao People’s Democratic Republic. Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies1(2), 27-35.

Sirivanh, T. (2013). Characteristic of Entrepreneur, Business Alliance and Growth 

of Small  and Medium Enterprises (SMEs): Case in Lao People’s Democratic Republic. The 5th  International Conference on Humanities and Social Sciences. Prince of Songkla University. [Proceeding] 

Sirivanh, T., & Chaikeaw, A. (2013). Growth of small and medium enterprises in 

the lao people's democratic republic: A structural equation modeling study. International Journal of Business and Social Science, 4(2), 214-219.

Sirivanh, T .(2013). Study on Factors Affecting of SMEs’ Performance: Case Study

in Vientiane City. Business Management Journal, Lao-Japan Human Resource Development Institute, 4(4), 20-28.

Sirivanh, T. (2013). Factors Affecting Toward Growth of SMEs in Lao PDR. The 

Political  Science Association of Kasetsart University International Journal of Interdisciplinary Research,1(2), 27-35.

Sirivanh, T. (2013). Study on factors affecting toward the Growth of Small and 

Medium  Enterprises (SMEs) : “Case in Savanakhet and Champasak Provinces” Sciences Journal of National University of Laos, (7),121-130.

Sirivanh, T., Sasiwemon, S.,& Sateeraroj, M. (2014). The Effect of Entrepreneurial 

             Orientation and Competitive Advantage on SMEs’ Growth: A Structural 

Equation Modeling Study. International Journal of Business and Social Science, 5(6),189-194.


Sirivanh, T. (2014). Market Orientation and Competitive Advantage influence 

towards Growth of  SMEs: An Empirical Study in Luang Prabang Province. Sciences Journal of National University of Laos, (8),121-130.

Sirisack, D., Sirivanh, T., Sengchanh, S., & Bounpathaph, L. (2016). The Potential 

and Preparedness of Local Products in the Brand Building for Tourist Souvenirs, Luang Prabang, Laos PDR. PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (PSAKUIJIR)5(2).

Sriyakul, T., Sutduean, C., & Sirivanh, T. (2020). Can information and trust about 

organic food improve consumer's attitude toward buying in Thailand?. World

Food Policy6(1), 42-59.

Main Menu