ອຈ.ປທ. ສຸກວັນຄອນ ເລືອງມີໄຊ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາການກວດສອບບັນຊີ

 

ສາທາລະນະ​ລັດປະຊາທິປະ​ໄຕປະຊາຊົນ​ລາວ

ສັນຕິພາບ ​ເອກະລາດປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ເອກະ​ພາບວັດທະນາ​ຖາວອນ

ຊີວະ​ປະ​ຫວັດ

 

 • ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ອຈ. ປທ. ສຸກວັນຄອນ ເລືອງມີໄຊ 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020-5445 5463

  • ວັນເດືອນປີເກີດ: 5/2/1982  
  • ບ້ານຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານໜອງບົວທອງໃຕ້ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
  • ວັນເດືອນປີສັງກັດລັດ: 1/10/2010
  • ຕຳແໜ່ງລັດ: ຫົວໜ້າໜ່ວຍວິຊາການກວດສອບ
  • ຕຳແໜ່ງວິຊາການ: ອາຈານບໍລິຫານທຸລະກິດ

 

 • ລະດັບການສຶກສາ

 

 • ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ສາຂາການບັນຊີ)
 • ປະລິນຍາຕີ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ
 • ບ່ອນສັງກັດ: ພາກວິຊາການບັນຊີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, (ມຊ)
 1. ວິຊາທີ່ສອນຜ່ານມາ
 1. ການກວດສອບພາຍໃນ
 2. ການກວດສອບ ແລະ ຮັບປະກັນ
 3. ການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງການບັນຊີ
 4. ການວິເຄາະທຸລະກິດ
 5. ບັນຊີທະນາຄານ
 6. ການປົກຄອງ, ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຈັນຍາບັນ
 7. ສະຖິຕິສຳລັບບັນຊີ ແລະ ກວດສອບ
 1. ຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າຜ່ານມາ

Agricultural Cooperative Development And Policy Support in Area Lao PDR

The Case Study of Central Region

 1. ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ
 • ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຄູສອນກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານການປະກອບການ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ປີ 2009
 • ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ ມາດຕະຖານລາຍງານການເງິນ (IFRS) ປີ 2014
 • ໄດ້ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມມາດຕະຖານການກວດສອບບັນຊີ ປີ 2016
 • ໄດ້ສຳເລັດການຝືກອົບຮົມພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ  ປີ 2023

Main Menu